Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powstał w roku 1983, oficjalnie zarejestrowany został w roku 1989. Do 2001 r. nosił nazwę Lubuskiego Klubu Przyrodników, jednak na XX Zjeździe, Walne Zgromadzenie, wobec rozszerzenia działalności na cały kraj, zadecydowało o zmianie nazwy na obecnie używaną.

Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja. Klub prowadzi inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowuje dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze. Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to np.wykupywanie gruntów i tworzenie "prywatnych" rezerwatów przyrody. Obecnie Klub dysponuje 6 takimi obszarami o powierzchni ponad 100 ha.  Najstarszy i najbardziej znany z nich to kompleks muraw kserotermicznych w Owczarach. Co roku Klub organizuje konferencje szkoleniowe, warsztaty i kursy, a także ogólnopolskie sesje naukowe o tematyce dotyczącej różnych aspektów ochrony przyrody. W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi stałą ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Łąki w Owczarach koło Górzycy. Co roku odwiedza ją około 10 tysięcy osób. W Owczarach mieści się także Stacja Terenowa Klubu. Działalność edukacyjna Klubu to również wycieczki, obozy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Klub prowadzi działalność wydawniczą, publikując ogólnopolski kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy" oraz serię "Monografie przyrodnicze". Dla członków Klubu 4 razy w roku wydawany jest biuletyn "Bociek". Rocznie nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazuje się kilkanaście pozycji książkowych. Działalność nasza opiera się na zaangażowaniu społecznym członków Klubu, jednak od kilkunastu lat, wykracza ona poza ramy ruchu amatorskiego - szereg działań prowadzonych jest przez pracowników etatowych, a także zatrudnianych na kontraktach specjalistów - przyrodników, biologów, leśników. Fundusze Klubu powstają w głównej mierze ze środków pozyskanych w ramach dotacji (Fundusze UE a także krajowe) różnych instytucji, z działalności gospodarczej (sprzedaż usług) oraz w mniejszym zakresie ze sprzedaży towarów oraz ze składek członkowskich. 

Pracami Klubu kieruje 7 osobowy Zarząd. Zarząd powołany przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2016–2020 składa się z następujących osób:
 • Robert Stańko – Prezes
 • Paweł Pawlaczyk – Skarbnik
 • Katarzyna Barańska – Sekretarz
 • Andrzej Jermaczek
 • Marta Jermaczek-Sitak
 • Marek Maciantowicz
 • Rafał Ruta

 

Statut Klubu Przyrodników

 

Od wielu lat Klub wspólpracuje z różnymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. W ramach naszej dzialalności służymy profesjonalnym doradztwem, oferujemy doradztwo dla gmin, nadleśnictw, administracji ochrony przyrody, roplników, nauczycieli. Prowadzimy inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, wykonujemy dokumentacje projektowe obiektów i obszarów chronionych, a także ich plany ochrony, oceny i ekspertyzy. Przygotowujemy wspólne projekty i programy. W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, kursy i zajęcia. Wydawnictwo Klubu od kilkunastu lat kompleksowo realizuje przygotowanie i wydaje różnego rodzaju publikacje dotyczące przyrody i jej ochrony.

Zapraszamy do wspólpracy!

 

Oferta dla gmin

 • Inwentaryzacja przyrodnicza i gminny program ochrony przyrody
 • Tworzenie form ochrony przyrody
 • Ocena i weryfikacja stanu obszarów i obiektów chronionych
 • Przyrodniczy potencjał, możliwości i ograniczenia rozwoju ekoturystyki
 • Przewodnik ekoturystyczny, inne wydawnictwa ekoturystyczne
 • Oceny wpływu rozmaitych działań na środowisko przyrodnicze
 • Rozwiązywanie lub minimalizowanie konfliktów między ochroną przyrody a inną działalnością
 • Pozyskiwanie środków na ochronę przyrody

Oferta dla nadleśnictw

 • Program Ochrony Przyrody, Inwentaryzacja przyrodnicza
  [szczegółowa oferta w PDF]
 • Rozpoznanie, waloryzacja, koncepcja ochrony terenów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo
 • Inwentaryzacja mokradeł; koncepcja małej retencji wody i ochrony mokradeł
 • Oceny wpływu rozmaitych działań na środowisko przyrodnicze
 • Rozwiązywanie lub minimalizowanie konfliktów między ochroną przyrody a gospodarką leśną
 • Pozyskiwanie środków na ochronę przyrody
 • Szkolenia z zakresu przyrody i jej ochrony
  [szczegółowa oferta w PDF]

Oferta dla rolników

 • Doradztwo rolnośrodowiskowe
 • Mozliwości rozwoju eko- agroturystyki i turystyki przyrodniczej

Dla prywatnych właścicieli gruntów, dla podmiotów gospodarczych:

 • Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze
 • Koncepcje "korzystnego dla przyrody" zagospodarowania gruntów

Oferta dla nauczycieli

 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
 • Przyroda i jej ochrona w edukacji - Kursy dla nauczycieli
 • Materiały do edukacji