There is no translation available.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2012

31.01.2012r.

Projekt oficjalnie zakończył się w dniu 31.01.2012 r. Poniżej prezentujemy najważniejsze działania i osiągnięcia w projekcie:

Prace terenowe
W czasie trwania projektu dokonano przeglądu terenowego ok. 2000 obiektów – potencjalnych torfowisk alkalicznych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Zgodnie z założeniami projektu weryfikowano zarówno dane bibliograficzne jak też pochodzące z różnych wcześniejszych prac – w tym głównie inwentaryzacji siedlisk i gatunków w LP w roku 2007. Znaczna część obiektów (w tym szczególnie podawanych jako siedlisko 7230 w ramach inwentaryzacji w LP) w rzeczywistości siedliskiem 7230 nie była. W pracach terenowych brało udział kilkanaście osób. Były to m.in.: Robert Stańko, Lesław Wołejko, Paweł Pawlikowski, Filip Jarzombkowski, Katarzyna Kiaszewicz, Patryk Chapiński, Magdalena Bregin, Łukasz Kozub, Łukasz Krajewski, Mirosław Szczepański, Katarzyna Kotowska, Ewa Gutowska, Kamila Misztal, Piotr Wasiak.

Wyniki projektu
W ramach prowadzonych prac terenowych zinwentaryzowano ponad 1000 obiektów, które zakwalifikowano jako torfowiska alkaliczne, aczkolwiek w części przypadków nie potwierdzono występowanie roślinności bądź gatunków charakterystycznych dla siedliska 7230. Łączna powierzchnia zinwentaryzowanych obiektów to ok. 15,5 tys. ha. W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano ponad 250 stanowisk 4 gatunków objętych projektem.
Podsumowując najważniejsze wyniki projektu należy stwierdzić że:
- spośród szacowanych zasobów torfowisk alkalicznych w kraju, wg różnych źródeł od ok. 35 tys. ha do ok. 100 tys. ha, obecnie łączna powierzchnia siedliska z charakterystyczną roślinnością to zaledwie 7-8 tys. ha, z których zaledwie tylko 5-10% (pod względem powierzchni) pozostaje we właściwym stanie zachowania. Podobnie sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o gatunki związane z torfowiskami alkalicznymi – szczególnie skalnicę torfowiskową. Spośród odnotowanych w Polsce ok. 250 stanowisk, w trakcie projektu potwierdzono jej występowanie na zaledwie 24 stanowiskach. Potencjalne krajowe zasoby to nie więcej niż 30 stanowisk! Szczegółowe wyniki zawiera zamieszczona na niniejszej stronie baza danych GIS. Wyniki projektu, a także pewne analizy, szczegółowo zaprezentowane zostały w wydanych publikacjach – Krajowych programach ochrony – siedliska i 4 gatunków. Publikacje w formie papierowej można otrzymać bezpłatnie w biurze Klubu Przyrodników bądź pocztą przesyłając kopertę i znaczek.

Regionalne i ogólnokrajowe warsztaty podsumowujące projekt
Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku zorganizowano cykl 12 warsztatów regionalnych poświęconych prezentacji wyników projektu w poszczególnych województwach. W zależności od znaczenia regionu, w trakcie jednego spotkania omawiano wyniki projektu w jednym, niekiedy dwóch województwach.
W warsztatach, łącznie wzięło udział 211 osób.
Ostatnie warsztaty, ogólnokrajowe podsumowujące projekt, zorganizowano w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu. W trakcie warsztatów zorganizowano wyjazd terenowy w dolinę Rospudy i Biebrzy.

-18-19.06.2009r. - Pierwsze warsztaty krajowe poświęcone projektowi na których opracowywano metodykę inwentaryzacji, parametry i wskaźniki oceny stanu zachowania siedliska oraz stanu populacji 4 gatunków objętych projektem, a także treść publikacji dotyczącą krajowych programów. Część kameralna odbyła się w ośrodku „Leśnik” w Łagowie Lub. Część terenowa w dolinie Ilanki i Pliszki koło Torzymia. W warsztatach uczestniczyło blisko 80 osób z całego kraju reprezentujących regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki krajobrazowe, parki narodowe, Lasy Państwowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane ochroną przyrody.

-10.06.2009r. - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków V Osi Priorytetowej - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. W imieniu CKPŚ - Pani Dyrektor Anna Wilińska, w imieniu Klubu Przyrodników - Robert Stańko i Arkadiusz Gawroński.

DSC 0106

-31.03.2009r. - pozytywna ocena projektu II stopnia

-21.01.2009r. - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej projektów zgłoszonych w konkursie krajowym o dofinansowanie

-30.09.2008r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Konkurs 5/2005 do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

-01.01.2008r. - rozpoczęcie realizacji projektu