There is no translation available.Objaśnienia kodów:

FV - stan właściwy, U1 - stan niezadowalający, U2 - stan zły

ZAGROŻENIA:
1 - ekspansja drzew i krzewów
2 - ekspansja gatunków szuwarowych
3 - ekspansja ziołorośli, ekspansja gatunków łąkowych, eutrofizacja
4 - ekspansja torfowców, zakwaszenie
5 - działalność bobrów
6 - zaburzone warunki wodne (ogólnie, w tym głównie z powodu funkcjonowania systemu melioracyjnego)
7 - intensywna gospodarka rolna (nadmierny wypas)
8 - zasypywanie gruzem i in. odpadami, zaśmiecanie
9 - zalewanie
10 - wypalanie
11 - ujecie wody
12 - rozwój zabudowy
13 - rozjeżdżanie przez quady, erozja, rozjeżdżanie podczas koszenia lub prowadzenia gospodarki leśnej, uszkodzenia mechaniczne, rozjeżdżanie ratrakami
14 - wkraczanie gatunków inwazyjnych

PROPONOWANE DZIAŁANIA:
1 - ekstensywne użytkowanie kośne
2 - usuwanie nalotu drzew i krzewów
3 - budowa piętrzeń na rowach odwadniających, konserwacja istniejących zastawek, zasypanie rowów odwadniających, zamkniecie ujęcia wody
4 - utworzenie rezerwatu lub innej formy ochrony
5 - wykup gruntu
6 - stabilizacja warunków wodnych, m.in. zakłóconych przez bobry
7 - eksperymentalne zdzieranie murszu, odtwarzanie roślinności mechowiskowej
8 - brak możliwości poprawy stanu zachowania
9 - inne