KZGW konsultuje II wersję tzw. Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły.
Masterplany wg KZGW są strategicznymi dokumentami gospodarki wodnej, analizującymi jej potrzeby inwestycyjne, w tym także spełnienie, przez poszczególne przedsięwzięcia, wymagań środowiskowych. Jako takie, mają stanowić uzupełnienie do aktualnych, zakwestionowanych przez Komisję Europejską planów gospodarowania wodami, a po 2015 r. maja stać się częścią nowych planów gospodarwoania wodami na lata 2015-2012. W rzeczywistości Masterplany są listami inwestycji zgłaszanych przez różne podmioty, nie analizowanymi w ogóle z punktu widzenia ich sensu dla gospodarki wodnej, ale analizowanymi pod kątem ich potencjalnej sprzeczności ze środowiskowymi wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i ochrony obszarów Natura 2000.

Konsultacja II wersji Masterplanów trwa do 30 czerwca. Projekty znajdują się w zakladce Dokumenty na www.masterplany.kzgw.gov.pl
Ważną częścią projektów sa dlugie listy przedsięwzieć wskazywanych - w naszej opinii bardzo pochopnie - jako "zgodne z celami środowiskowymi dla wód", lub "mogące oddziaływać negatywnie na cele środowiskowe dla wód" - w tym drugim przypadku także z analizą przesłanek do odstępstwa od tych celów.

Nasza analiza aktualnych wesji dokumentów wskazuje, że nie uwzględniono ani jednej z naszych uwag z I rundy. Niezmienione zostało podejście i - mimo zgłaszanych uwag merytorycznych - zasadnicza część treści głównych dokumentów. Zmiany polegają przede wszystkim na zwiększeniu o ok. 50% - tj. do ok. 2600! - liczby przeanalizowanych w Masterplanach inwestycji. Zmieniły się wyniki analiz - obecnie nieco większa część inwestycji (83%, w I wersji było to 75%) jest zakwalifikowana jako "niesprzeczna z celami środowiskowymi". Natomiast w przypadku inwestycji uznanych za sprzeczne z celami środowiskowymi dla wód, bardzo radykalnie poszerzono zakres sytuacji, w których uznano, że spełnione sa przesłanki umożliwiające ich realizację w imię nadrzędnych wymogów interesu społecznego, wbrew celóm środowiskowym dla wód (tzw. derogacja z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej). W dorzeczu Odry wskazuje się obecnie 156 takich przedsięwzięc (w I wersji było 7), a w dorzeczu Wisły - 145 (było 13). Dla żadnego z blisko 2600 pomysłów inwestycyjnych zgłoszonych wobec wód, które udalo się przeanalizować, Masterplany nie rekomendują odrzucenia takiego pomysłu!

Warto zgłosić do 30 czerwca uwagi, zwłaszcza wypunktowując przypadki najbardziej szkodliwych lokalnie inwestycji i przypadki, w których niesłusznie zostały one uznane za bezpieczne środowiskowo albo "nie mające alternatyw i uzasadnione nadrzędnym interesem społecznym".