Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił 20 kwietnia unieważnić trwający konkurs w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej – Część 1, Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo", w ramach którego jesienią 2015 r. NFOŚiGW dokonał naboru wniosków. Konkurs ten dotyczył dofinasowania przedsięwzięć w zakresach:

  • Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych (czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody (działania powtarzalne), czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne), zwalczanie gatunków inwazyjnych.
  • Ochrona przeciwpożarowa parków narodowych.
  • Ochrona gatunkowa dotycząca restytucji i reintrodukcji skrajnie i silnie zagrożonych gatunków zwierząt: żubr, głuszec, cietrzew i żółw błotny (działania powtarzalne).
  • Ośrodki rehabilitacji zwierząt.
  • Zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

Dotyczy to także tych przedsięwzięć, które w tym konkursie uzyskały pozytywne oceny formalne i merytoryczne i kwalifikowały się do dofinansowania.

NFOŚiGW skorzystał z zapisu swojego regulaminu, który pozwala unieważnić konkurs w dowolnym czasie do chwili ogłoszenia list rankingowych, bez podania przyczyn.