Od października 2016 r. Rumunia deklaruje zaprzestanie planowych polowań na niedźwiedzie i wilki.

W Rumunii żyje ok. 6300 niedźwiedzi, 2400-2900 wilków, 1200-1500 rysi, a trend liczebności populacji jest najprawdopodobniej stabilny lub lekko wzrostowy. Wszystkie trzy gatunki są we właściwym stanie ochrony. Członkostwo w UE zobowiązuje Rumunię od 2007 r. teoretycznie do ścisłej ochrony wszystkich wymienionych gatunków, jako wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej (w procesie akcesyjnym Rumunii nie przyznano żadnego odstępstwa podobnego do tego, jakie dotyczy np. bobra i wilka w Polsce). Rysie od 2013 r. są pod całkowitą ochroną. Natomiast niedźwiedzie i wilki od 1996 r. miały status "gatunków kontrolowanych", tj. teoretycznie chronionych, ale z corocznie wyznaczanymi limitami odstrzału, uzasadnianymi argumentem że limity te odpowiadają potrzebom zapobiegania poważnym szkodom gospodarczym. Limity te miały postać ogólnokrajowych "kwot derogacyjnych". Rocznie przyznawano w ostatnich latach możliwość odstrzału ok. 550 niedźwiedzi i ok 600 wilków (przy wnioskach myśliwych o odstrzał ok. dwukrotnie wyższych liczb), z czego rzeczywiście odstrzeliwanych było odpowiednio ok. 400 i 300 osobników. W ramach wykonania "kwot derogacyjnych" organizowane były polowania, także komercyjne. Oferty polowania na niedźwiedzia w Rumunii pojawiały się także w Polsce, a artykuły popularyzujące takie polowanie publikowano w polskiej prasie łowieckiej. Podejście takie nie było zgodne z wymogami dyrektywy siedliskowej UE, ale jak dotąd nie było kwestionowane przez Komisję Europejską.

Od października 2016 r. rumuńskie Ministerstwo Środowiska zadecydowało o zmianie tego modelu. Nie będzie kontynuowane przyznawanie corocznych limitów odstrzału niedźwiedzi i wilków. Nadal będzie możliwy odstrzał tzw. "osobników problemowych" powodujących poważne szkody, ale tylko w drodze indywidualnych zezwoleń wydawanych w razie potrzeby szybko przez ministerstwo, na podstawie opinii specjalnego zespołu interwencyjnego.

Zmiana w rumuńskiej polityce względem dużych drapieżników jest uważana za osobiste osiągnięcie rumuńskiej Minister Środowiska, Cristiany Pasca Palmer, kierującej Ministerstwem Środowiska od roku.