Na stronie OTOP opublikowane zostały postulaty koalicji organizacji pozarządowych „Rolnictwo dla Przyrody” do programowani a rozwoju obszarów wiejskich (w szczególności do programów rolnośrodowiskowych) na lata 2021-2027.

 

Szczegółowo opracowane i uzasadnione propozycje obejmują:

  • zniesienie degresywności we wdrażaniu pakietów rolnośrodowiskowych dla obszarów Natura 2000;
  • uatrakcyjnienie warunków schematu ochrony siedlisk derkacza;

pakiety dla gruntów ornych: „strefy przyrodnicze” (strefy z roślinnością samoistną lub miododajną wśród pól; strefy rozwoju chwastów na brzegach pól), „ptasie pola” (koszone uprawy lucerny, koniczyny, traw lub ich mieszanek na gruntach ornych z pasami wysiewanej i niekoszonej roślinności), „użytki zielone na gruntach ornych”; „luki skowronkowe”; „remizy śródpolne”, „zieleń śródpolna”, „dzikie krzewy owocowe”;

  • wsparcie paludikultury (rolnictwa uprawianego z zachowaniem bagiennego charakteru siedliska) przez uelastycznienie wymogów innych pakietów realizowanych w warunkach bagiennych; płatności obszarowe także dla upraw pałki, torfowca, trzciny; wsparcie dla wykorzystania mokrej biomasy i dla zakupu specjalistycznego sprzętu;
  • pakiet retencyjny: schemat „wysoka woda” dla utrzymania łąk okresowo zalewanych i akceptowanie, także w innych schematach, nieskoszenia łąki z powodu wystąpienia jej zalewu.