Na początku lutego br. Klub Przyrodników zakupił budynek w Uniemyślu w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe), w celu utworzenia tu nowej stacji terenowej. O wyborze tego miejsca zadecydowały duże walory przyrodnicze regionu, ze względu na które teren ten znalazł się obrębie projektowanego Parku Krajobrazowego Gór Kruczych i Zaworów oraz wyznaczonej w ramach sieci Natura 2000 ostoi siedliskowej „Góry Kamienne”. Zakupiony budynek to malownicza zabytkowa karczma sądowa, w połowie drewniana o konstrukcji przysłupowo-wieńcowej ścian, która obecnie wymaga remontu i przystosowania do użytkowania. Utworzona placówka będzie miała za zadani prowadzenie działań edukacyjnych i koordynowanie projektów w zakresie ochrony przyrody na obszarze Sudetów i Dolnego Śląska, w tym szczególnie ochronę cennych siedlisk min. muraw kserotermicznych i bliźniczkowych, różnego typu łąk i obszarów torfowiskowych. Już teraz prosimy o kontakt osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami i włączyć się w prowadzone w stacji działania oraz projekty.