Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 30 marca skierował wystąpienie do Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego, "w związku z wydarzeniami ostatnich miesięcy wyrażające zaniepokojenie coraz częsciej obserwowanym zjawiskiem strzelania do zwierząt objętych ochroną gatunkową".

10 grudnia 2011 r. belgijscy myśliwi na polowaniu dewizowym zorganizowanym przez Nadleśnictwo Głusko zastrzelili dwa wilki. 18 lutego 2012 w woj. śląskim znaleziono orła przedniego z czeskiego programu reintrodukcji gatunku zastrzelonego ze śrutowej broni myśliwskiej. W ubiegłych latach, zarówno w woj. zachodniopomorskim jak i w podkarpackim, zdarzyło się kilka przypadków "omyłkowego" zastrzelenia żubrów podczas polowania. GDOŚ posiada dane świadczące, że przyczyną śmierci wielu ptaków drapieżnych znajdowanych martwych na terenach leśnych jest postrzał z broni myśliwskiej.

GDOŚ zwraca się do PZŁ "z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na ww. problem" i zwraca uwagę, że choć tego typu przypadki mają miejsce w wyniku działan pojedynczych nieodpowiwedzialnych osób, to rzutują na wizerunek społeczny całej społeczności myśliwych.