21 marca Klub Przyrodników w ramach projektu Ochrony torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej (finansowany ze środków Life+ i NFOŚiGW) zakupił 12,5 ha torfowisk alkalicznych w dolinie Pliszki k. Kosobudek. Są to pierwsze torfowiska, które znalazły się w zasobach własnościowych Klubu. Tym samym powiększyliśmy nasz areał gruntów własnych do ok. 90 ha. Zakupione torfowisko jest nam bardzo dobrze znanym obiektem gdzie szczegółowe rozpoznanie zostało przeprowadzone już w roku 1995. Później proponowaliśmy tam utworzenie rezerwatu „Kosobdzkie mechowiska” (jeden z czterech proponowanych do utworzenia w dolinie Pliszki), niestety bezskutecznie ze względu na lobby myśliwsko-leśne. W obiekcie, torfowiska z charakterystyczną roślinnością mechowiskową zajmują ok. 70% powierzchni. Wg naszych danych jest to przypuszczalnie największy płat zwartego mechowiska na Ziemi Lubuskiej. Część torfowiska zajmują szuwary turzycowo-trzcinowe, niewielkie płaty z sitem tępokwiatowym i bardzo ładne łęgi olszowe wzdłuż samej rzeki Pliszki. W bezpośrednim sąsiedztwie, po obu stronach rzeki na gruntach Lasów Państwowych znajdują się najpiękniejsze, kopułowe torfowiska źródliskowe zachodniej Polski, a także równie ładne płaty mechowisk. Sama Pliszka (rzeka włosienicznikowa) w tej części doliny wydaje się być jedną z najbardziej naturalnych i najpiękniejszych rzek w regionie. Nasze torfowisko to fragment ostoi jednej z największych populacji w kraju poczwarówek – jajowatej i zwężonej. Torfowisko posiada dość liczne rowy melioracyjne, które wkrótce planujemy, przynajmniej częściowo, zlikwidować. Oczywiście będziemy prowadzić tam również działania sprzyjające jego ochronie – głównie ekstensywne użytkowanie kośne. 8 ha torfowiska od 5 lat jest koszonych w ramach pakietu ptasiego, co jak potwierdzają nasze obserwacje (wykonaliśmy tam 5 lat temu dokumentację przyrodniczą z mapą roślinności) bardzo przysłużyło się roślinności mechowiskowej, która wyraźnie zwiększyła przez te ostatnie 5 lat areał występowania. W załączeniu kilka fotografii samego torfowiska i rzeki Pliszki wraz z łęgami, których staliśmy się właścicielem.