Minister Środowiska przesłał 8 września 2020 r. wybranym organizacjom pozarządowym projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zapraszając na spotkanie w tej sprawie w Warszawie w dniu 20 10 września i prosząc o zaopiniowanie projektu przed lub na spotkaniu.

Projekt zakłada:

  • uzgodnienie granic Parku z granicami gruntów w zarządzie parku;
  • niewielkie powiększenia otuliny;
  • powiększenie Parku o eksklawę w postaci ok. 60-ha kompleksu leśnego w okolicy Grzegorzewic (obecnie Lasy państwowe nadleśnictwo Zagnańsk, poza obecną otuliną Parku, ok 6 km od głównego kompleksu a 2,5 km od wchodzącej już w skład Parku eksklawy Chełmowej Góry; ale częściowo nakładającego się z enklawą obszaru Natura 2000 Łysogóry);
  • zmniejszenie Parku przez wyłączenie jako enklawy gruntów na Świętym Krzyżu o łącznej powierzchni 1,3 ha.

Projekt, znany również poproszonym o opinię samorządom, nie został dotąd ujawniony w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego.

 

Art. 10 ustawy o ochronie przyrody stanowi m. in. „(..) zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru. 2. Określenie i zmiana granic parku narodowego może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe zmiany, oraz po zaopiniowaniu, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia tych zmian, przez zainteresowane organizacje pozarządowe. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za brak uwag.”

 

Klub Przyrodników w odpowiedzi na tę prośbę Ministra przedstawił swoje stanowisko

Dwa lata temu Klub przedstawił już Ministrowi Środowiska następujące stanowisko ogólne