Spośród ponad 40 polskich projektów, złożonych w 2015 r. do InstrumentuFinansowego LIFE, Komisja Europejska w tym roku zakwalifikowała dofinansowania z LIFE sześć, o łącznym budżecie ok 13 mln EUR.

 

Kilka dni temu Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję, że - pomimo wcześniejszego zakwalifikowania tych projektów do dofinasowania krajowego i pomimo wystawionych przez Fundusz w 2015 r. promes dofinansowania na odpowiednim druku LIFE - odmawia dofinansowania czterem z tych projektów, a dofinansuje tylko dwa, przeznaczając na to ok. 0,7 mln EUR, mimo wcześniejszego przeznaczenia na dofinansowanie polskich projektów LIFE z naboru 2015 alokacji ok. 4,7 mln EUR. W pismach skierowanych do beneficjentów, NFOŚiGW w żaden sposób nie uzasadnił swojej decyzji.

 

Na tym etapie kwalifikacji projektu w LIFE, zmiana wcześniej wyrażanej wolidofinansowania projektu przez NFOŚiGW i odmowa potwierdzenia tego dofinansowania, prowadzi w praktyce do rezygnacji z projektu, chyba że wnioskodawca w ciągu ok. 2 tygodni przedstawi inne źródło finansowania w podobnej wysokości. W 24-letniej historii instrumentu LIFE w całej UE nie było dotychczas przypadku, w których instytucja państwa członkowskiego UE niweczyła na tę skalę szanse projektów ze swojego państwa, odmawiając potwierdzenia wcześniejszej deklaracji współfinansowania na tym etapie kwalifikacji projektów w LIFE.

 

Potencjalne polskie projekty LIFE z naboru 2015 r.:

 

Beneficjent

Nr projektu

Akronim

Tytul

 

Szacunkowy budżet (mln EUR)

Wczesniejsza deklaracja wspólfinansowania NFOSiGW (EUR)

Punkty od KE

Punkty od NFOSiGW

Obecna decyzja NFOŚiGW

 

Klub Przyrodników (jako partner odpowiedzialny za polską częśc projekturealziowanego w Niemczech, w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii)

LIFE15 CCM/DE/000138

LIFE Peat Restore

Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej

6

526427

70

100

NIE

 

Fundacja Ekorozwoju

LIFE15 GIE/PL/000959

Trees Green Infra LIFE

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

1,9

465855

71

98

NIE

 

OTOP

LIFE15 NAT/PL/000820

LIFE CIETRZEW KARPATY PL

Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich

1,4

481869

85

96

NIE

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

LIFE15 NAT/PL/000728

LIFEciconiaPL

Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski

1,8

546908

75

92

NIE

GDOS

LIFE15 GIE/PL/000758

LIFEJustice for Nature

Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

0,9

334648

68

86

TAK

Lasy Państwowe

LIFE15 NAT/PL/000819

LIFEPandionPL

Ochrona rybołowa Pandion haliaethus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce

1,3

391642

74

86

TAK

RAZEM

- 13,3

2747349

 

 

Instrument finansowy UE służy finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Konkurencja jest ostra: do finansowania wybieranych jest, po starannej selekcji, zwykle ok. 10% aplikacji. Zgodnie z przyjętymi w UE zasadami, LIFE finansuje w zasadzie 60% kosztów przedsięwzięcia (wyjątkowo do 75% wprzypadku ochrony priorytetowych gatunków i siedlisk). Niemal wszystkie państwa mają mechanizmy dofinansowywania wybranych przez LIFE projektów ze środków krajowych. Taki mechanizm istnieje także w Polsce, w postaci tzw. Programu Priorytetowego NFOŚiGW. Polskie projekty przed złożeniem aplikacji do LIFE mogą aplikować o dofinasowanie NFOSiGW uzupełniające finansowanie LIFE do 90% kosztów projektu, nadal jednak muszą sfinansować 10% ze środków własnych. NFOŚiGW ocenia aplikacje, kwalifikuje je i wybranym projektom udziela promesy dofinansowania, wystawiając wstępną deklaracjęwspół finansowania (niezbędną, by móc aplikować do LIFE). Program zakłada jednak, ze ostateczną decyzję o krajowym współfinansowaniu podejmuje zarząd NFOŚiGW po ewentualnym zakwalifikowaniu projektu przez LIFE.