Komisja Europejska opublikowała wytyczne „Usuwanie barier dla renaturyzacji rzek”. Są to wytyczne do wdrożenia jednego z celów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do roku 2030 – odtworzenia 25 tys. km „rzek swobodnie płynących”. Dostępne są pod adresem: https://ec.europa.eu/environment/publications/guidance-barrier-removal-river-restoration_en

 

Wytyczne wyjaśniają pojęcie „rzeki swobodnie płynącej” jako rzeki zachowującej ciągłość podłużną, ciągłość poprzeczną (łączność z równiną zalewową), ciągłość wertykalną (łączność z wodami gruntowymi i z atmosferą) i naturalną zmienność przepływów w czasie. W konsekwencji „bariery” rozumiane są szeroko! To nie tylko przegrody poprzeczne, ale także wszystkie struktury oddzielające rzekę od równiny zalewowej (nadmiernie przegłębione koryto, umocnienia brzegów, narzuty kamienne, wały. „Usuwania barier” nie można sprowadzać tylko do usuwania poprzecznych tam i przegród (tzw. dam removal), a tym bardziej do budowy przepławek.

Wytyczne wyjaśniają związek usuwania barier z celami Ramowej Dyrektyw Wodnej. Koncentrują się na proponowanych procedurach prioryteyzacji barier do usunięcia. Zawierają także wykaz instrumentów finansowych UE, które mogą być wykorzystane.