Wiadomości KP

29 lipca 2020 r. opublikowane zostało zarządzenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Lisia Kępa”

Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

 

Nowy…

Czytaj więcej...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, czy prawidłowe jest interpretowanie przez organy krajowe, że zalanie lub podtopienie łąki, skutkujące jej niewykoszeniem, skutkuje przerwaniem wymaganej…

Czytaj więcej...

Na stronie internetowej GDOŚ udostępnione są propozycje zmian obszarów siedliskowych sieci Natura 2000. Jak wyjaśnia GDOŚ „Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego. W…

Czytaj więcej...

Na stronie OTOP opublikowane zostały postulaty koalicji organizacji pozarządowych „Rolnictwo dla Przyrody” do programowani a rozwoju obszarów wiejskich (w szczególności do programów rolnośrodowiskowych) na lata 2021-2027.

 

Szczegółowo opracowane i…

Czytaj więcej...

W dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 26 czerwca 2020, pod pozycją 1859 ukazało się Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie…

Czytaj więcej...

 

W piątek, 26 czerwca, w wieku 81 lat, zmarł Profesor Ludwik Tomiałojć. Dla kilku pokoleń polskich ornitologów był niekwestionowanym autorytetem naukowym, guru polskiej faunistyki ornitologicznej, a jego kolejne wydania…

Czytaj więcej...

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstały europejskie programy ochrony (Habitat Action Plans) siedlisk przyrodniczych 6210 (murawy kserotermiczne) i 4030 (suche wrzosowiska). Dokumenty zawierają dość dogłębne opisy występowania, zróżnicowania i ekologii danego…

Czytaj więcej...

Rozporządzeniem Rady Ministrów, wczoraj, 21 marca 2020 r., powstało ponownie Ministerstwo Środowiska:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/497

Ministerstwo zostało utworzone dla Michała Wosia, powołanego 9 marca na Ministra Środowiska.

 

Wcześniej,…

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo! W związku z sytuacją w kraju i niewielką szansą na jej poprawę w najbliższym czasie, jesteśmy zmuszeni zmienić termin planowanej w Pułtusku na 16-19 kwietnia br. sesji “Obywatelska…

Czytaj więcej...

W ramach wydawanej od roku 1990 serii “Monografie przyrodnicze” wydaliśmy zeszyt nr 24 - monografię wodniczki Acrocephalus paludicola, gatunku ptaka na krawędzi wymarcia, jednego z nielicznych gatunków dla których Polska…

Czytaj więcej...

Ukazał się zeszyt 3/2019 Przeglądu Przyrodniczego, a w nim artykuły o grzybach wielkoowocnikowych Babiogórskiego Parku Narodowego, dwóch gatunkach prostoskrzydłych – odkrytej po 30 latach nieobecności trajkotce czerwonej i rozprzestrzeniającym się…

Czytaj więcej...

Z końcem tygodnia (24 stycznia) wejdzie w życie zmiana rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Dotychczasowe rozporządzenie mówiło, że zakazy ochrony gatunkowej zwierząt „nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej…

Czytaj więcej...

Podkategorie