Zeszyt 4/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Andrzej Jermaczek
Dzikość w czasach zarazy
Wilderness in the times of pestilence
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 3-16
Paweł Pawlaczyk
Ochrona dzikości (wilderness) - nowy paradygmat europejskiej ochrony przyrody?
Wilderness protection - a new paradigm in European nature conservation?
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 17-35
Marta Jermaczek-Sitak
Po co nam dzikość?
What do we need wilderness for?
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 36-41
Paweł Pawlaczyk
Czy ochrona naturalnych procesów w przekształconym krajobrazie ma sens? Doświadczenia z planowania i realizacji ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
Does protection of natural processes in a transformed landscape make any sense? Experiences from planning and implementation of protection scheme in Drawa National Park
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 42-77
Tomasz Figarski, Łukasz Kajtoch
Wpływ wezbrań powodziowych oraz przekształceń hydrotechnicznych rzek na warunki występowania ptaków lęgowych podgórskich koryt rzecznych
The impact of severe floods and alterations of riverine ecosystems on the occurrence conditions of birds breeding in submontane river channels
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 78-91
Joanna Przybylska
Dzikość rzek - ocena naturalności Stobrawy w woj. opolskim i Bobrzy w woj. świętokrzyskim metodą River Habitat Survey
River wildness - assessment of naturalness of the rivers Stobrawa (Opolskie Province) and Bobrza (Świętokrzyskie Province) with the River Habitat Survey method
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 92-103
Andrzej Jermaczek
Obszary dzikości - warunek skutecznej ochrony antropofobnej fauny
Wilderness areas - a condition for effective conservation of anthropophobic fauna
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 104-129
Grzegorz Gabryś, Adrianna Kościelska, Elżbieta Roland
Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej
Mites (Acari) as indicators of "wildness" in biocoenoses
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 130-139
Barbara Kudławiec
Suchogłówka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych
Fenugreek Stalkball Phleogena faginea (Fr.) Link as a potential index of natural ecological processes in forest ecosystems
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 140-150
Adam Bohdan
Znaczenie ochrony biernej dla zachowania porostów - reliktów lasów pochodzenia pierwotnego w Puszczy Białowieskiej
The importance of passive protection to preservation of lichens - relics of the primeval forests in the Białowieża Forest
Przegląd Przyrodniczy XXV, 4 (2014): 151-161