Zeszyt 2/2010
Przegląd Przyrodniczy Tom XXI Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
DLACZEGO BIERNA OCHRONA PRZYRODY NIE JEST W MODZIE? - Why isn't passive nature conservation trendy? - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 3-9
OCHRONA BIERNA JAKO JEDNO Z NARZĘDZI OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 - Non-intervention management as one of Natura 2000conservation tools - Paweł Pawlaczyk Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 10-20
PRZYRODA IDENTYCZNA Z NATURALNĄ. OD OCHRONY BIERNEJ DO EKOSYSTEMOTWÓRSTWA - Nature identical to natural. From passive conservation to creation of ecosystems - Marta Jermaczek-Sitak Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 21-28
BIERNA OCHRONA KRAJOBRAZU JAKO PODSTAWA UTRZYMANIA KORZYSTNYCH WARUNKÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA - Passive landscape conservation as a basis to maintain advantageous living conditions for man - Mariusz Kistowski Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 29-41
OCHRONA GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH W POLSCE – STAN AKTUALNY, PROBLEMY I WYZWANIA. GŁOS W DYSKUSJI - Conservation of macromycetes in Poland: status quo, problems and challenges. A voice in the discussion - Anna Kujawa Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 42-51
BIERNA OCHRONA PRZYRODY A BIORÓŻNORODNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA - Passive nature conservation and biodiversity on the example of Puszcza Bukowa (Bukowa Forest) near Szczecin - Grażyna Domian, Kamil Kędra Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 52-78
OCHRONA BIERNA ŹRÓDLISK W REZERWATACH PRZYRODY REGIONU ŁÓDZKIEGO - Passive protection of springs in the nature reserves of the region of Łódź - Paulina Gielniak Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 79-86
KIERUNKI PRZEMIAN NIEUŻYTKOWANYCH ŁĄK POBAGIENNYCH NIŻOWEJ CZĘŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA - Directions of transformation of abandoned post-marsh meadows in the lowland part of Dolny Śląsk (Lower Silesia) - Magda Podlaska Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 87-100
KIEDY WARTO PROWADZIĆ CZYNNĄ, A KIEDY WYSTARCZY BIERNA OCHRONA PTAKÓW? - When is it worth to work with active and when just keep passive conservation of birds? - Emilia Grzędzicka Przegląd Przyrodniczy XXI, 2 (2010): 101-107