Przegląd Przyrodniczy (2003) tom XIV, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji:- "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni", 25-27.04.2003, Łagów Lub.

 

ARTYKUŁY

 

Tomiałojć L.; Ochrona przyrody a rozwój zrównoważony - o skutkach rozumienia zakresów pojęć; 2003; XIV; 3-4; 3-18

 

Kistowski M.; Czy polski system planowania przestrzennego zapewnia skuteczną ochronę przyrody?; 2003; XIV; 3-4; 19-36

 

Kolasińska A.; Rola korytarzy ekologicznych w ochronie przyrody; 2003; XIV; 3-4; 37-60

 

Trzcinka N., Drzazga D.; Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; 2003; XIV; 3-4; 61-70

 

Borysiak J., Stachnowicz W.; Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko-Radojewo-Umultowo w Poznaniu; 2003; XIV; 3-4; 71-84

 

Zieliński S.; Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) obiektów chronionych Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza na tle zagadnień roli obumierającego i martwego drewna w ekosystemach leśnych oraz innych jednostkach ekologicznych; 2003; XIV; 3-4; 85-94

 

Badora K.; Konflikty przestrzenne autostrada - ochrona przyrody na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4; 2003; XIV; 3-4; 95-120

 

Ratyńska H., Lewandowska A.; Szata roślinna Skansenu w Ochli koło Zielonej Góry na tle warunków siedliskowych i oddziaływań człowieka; 2003; XIV; 3-4; 121-138

 

Drzazga D., Trzcinka N.; Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni - na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi; 2003; XIV; 3-4; 139-150

 

Barć A.; Enklawy najstarszych drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba Mill. w krajobrazie Beskidu Małego; 2003; XIV; 3-4; 151-153