Przegląd Przyrodniczy (2004) tom XV, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis

ARTYKUŁY

Wilga M. S.; Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie); 2004; XV; 3-4; 3-18

Grzegorz G.; Struktura przestrzenna zooplanktonu jeziora Piaseczno (Wdecki Park Krajobrazowy) w okresie miksji jesiennej; 2004; XV; 3-4; 19-29

Bosiacka B., Myśliwy M.; Roślinność śródpolnych oczek wodnych w zachodniej części Wybrzeża Słowińskiego; 2004; XV; 3-4; 31-61

Zieliński J.; Awifauna lęgowa trzech terenów zielonych w Bydgoszczy; 2004; XV; 3-4; 63-73

Ożarowski D.; Ptaki zbiorników wodnych oraz terenów przyległych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; 2004; XV; 3-4; 75-82

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J.; Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej "Biała Góra", "Kwidzyńskie Ostnice" i "Miłachowo" (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia); 2004; XV; 3-4; 83-108

Kopij G.; Analiza bibliometryczna literatury dotyczącej kręgowców lądowych (Tetrapoda) Polski za lata 1971-2000; 2004; XV; 3-4; 109-116

Świercz A.; Przemysł cementowo-wapienniczy a występowanie wybranych gatunków storczyków; 2004; XV; 3-4; 117-123

PRZEGLĄD WYDAWNICTW