Przegląd Przyrodniczy (2007) tom XVIII, zeszyt 1-2

Niniejszy zeszyt zawiera materiały z sesji "Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych", która odbyła się w Sękocinie pod Warszawą w dniach 16 i 17 listopada 2007.
2,00 zł
2,00 zł
Opis

Niniejszy zeszyt zawiera materiały z sesji "Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych", która odbyła się w Sękocinie pod Warszawą w dniach 16 i 17 listopada 2007, w ramach projektu realizowanego przez Klub Przyrodników, wspieranego przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska.

ARTYKUŁY

Jermaczek A.; Zalesianie gruntów porolnych, a ochrona przyrody; 2007; XVIII; 1-2; 3-14

Maciantowicz M.; Problem zalesień w kontekście globalnych zmian klimatycznych; 2007; XVIII; 1-2; 15-28

Jermaczek D.; Analiza rozmieszczenia i struktury zadrzewień powstałych na odłogowanych gruntach porolnych w okolicach Łagowa w latach 1990-2007; 2007; XVIII; 1-2; 29-53

Jermaczek M.; Naturalna sukcesja lasu na gruntach porolnych w okolicach Łagowa - znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej; 2007; XVIII; 1-2; 55-67

Orzechowski R.; Awifauna lęgowa zadrzewień powstałych na gruntach porolnych w okolicach Łagowa; 2007; XVIII; 1-2; 69-76

Wiaderny A.; Porównanie struktury przestrzennej i wiekowej oraz składu gatunkowego fanerofitów w zbiorowiskach leśnych rozwijających się na nieużytkowanych murawach kserotermicznych na obszarze ochronnym "Owczary"; 2007; XVIII; 1-2; 77-108

Matysiak A.; Porównanie roślinności terenów porolnych zalesionych i pozostawionych naturalnej sukcesji w Kampinoskim Parku Narodowym; 2007; XVIII; 1-2; 109-191

Owieśny M., Grzywacz A.; Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego; 2007; XVIII; 1-2; 193-202

Olszewski A.; Awifauna lęgowa gruntów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego; 2007; XVIII; 1-2; 203-217

Barańska K., Żmihorski M.; Roślinność ciepłolubna w krajobrazie o wzrastającej lesistości: przykład muraw kserotermicznych nad Dolną Odrą w ciągu ostatnich 40 lat; 2007; XVIII; 1-2; 219-226

Góras P., Orczewska A.; Zróżnicowanie runa w lasach sosnowych posadzonych na gruntach porolnych i w starych lasach sosnowych na siedlisku boru mieszanego świeżego; 2007; XVIII; 1-2; 227-241

Adamczak A.; Acer negundo L. i Padus serotina (Ehrh.) Borkh. jako kenofity inicjujące rozwój formacji drzewiastej na odłogach; 2007; XVIII; 1-2; 243-253

Sławski M.; Spontaniczne odtwarzanie lasu na porzuconych gruntach rolniczych na tle zmian wybranych właściwości gleby; 2007; XVIII; 1-2; 255-277

Jagodziński A. M., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A.; Symulacja tępa akumulacji wegla na gruntach przeznaczonych do zalesienia w "Powiatowym Programie Zwiększenia Lesistości Miasta Wrocławia"; 2007; XVIII; 1-2; 279-289

NOTATKI

Rudy M.; Występowanie zimowitu jesiennego Colchicum autumnale L. w runie lasu łęgowego w Górach Wałbrzyskich - pozostałość po łące; 2007; XVIII; 1-2; 290-291

Mieszkowicz J.; Projekt "Czas na Las" - sposób na łagodzenie zmian klimatycznych; 2007; XVIII; 1-2; 292-295

Rewucki M.; Zalesienia gruntów porolnych w "Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich"; 2007; XVIII; 1-2; 295-299