Przegląd Przyrodniczy (2008) tom XIX, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
Opis

Zeszyt ten zawiera materiały z sesji naukowej "Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce" interpretacja, zasoby, ochrona, która odbyła sie 4-6 kwietnia 2008 r. w Łagowie Lubuskim.

ARTYKUŁY

Marcin Kadej, Adrian Smolis;
STOPIEN POZNANIA ROZMIESZCZENIA, OCENA ZAGROZEN I PROPONOWANE FORMY OCHRONY PACHNICY DEBOWEJ OSMODERMA EREMITA NA DOLNYM SLASKU;
Recognition of distribution, threat analysis and proposed forms of protection for the hermit beetle
Osmoderma eremita in Lower Silesia;
2008; XIX; 1-2; 3-7

Adrian Smolis, Marcin Kadej;
STAN POZNANIA ROZMIESZCZENIA, OCENA ZAGROZEN I PROPONOWANE FORMY OCHRONY JELONKA ROGACZA LUCANUS CERVUS L. (COLEOPTERA, LUCANIDAE) NA OBSZARZE

POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI;
Recognition of distribution, threat analysis and proposed forms of protection for the stag beetle Lucanus cervus L. (Coleoptera, Lucanidae) in SW Poland;
2008; XIX; 1-2; 9-16

Krzysztof Szoszkiewicz, Danuta Płuciennik, Ewelina Kowandy, Tomasz Zgoła;
FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH REALIZUJACYCH PROGRAMY ROLNOSRODOWISKOWE NA OBSZARACH CHRONIONYCH W RAMACH SIECI NATURA 2000;
Functioning of farms implementing agrienvironmetal programs in the Nature 2000 area;
2008; XIX; 1-2; 17-22

Dorota Gawenda-Kempczynska;
LESNE SIEDLISKA PRZYRODNICZE W EKOSYSTEMACH ZRÓDLISKOWYCH GÓRZNIENSKO-LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO;
Forest habitats in the spring ecosystems of the Górzno-Lidzbark Landscape Park;
2008; XIX; 1-2; 23-41

Jacek Herbich;
INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS ? JEDNO ZE ZRÓDEŁ
PROBLEMÓW W IDENTYFIKACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH;
Interpretation Manual of European Union Habitats - one of the sources of problems in the identification of natural habitats;
2008; XIX; 1-2; 43-52

Marta Jermaczek;
CZY KAZDA ŁAKA JEST ?NATUROWA?? WYBRANE PROBLEMY Z INTERPRETACJA
ŁAKOWYCH I MURAWOWYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W POLSCE ZACHODNIEJ;
Is every meadow ?Natura 2000?? Selected problems in the interpretation of meadow and grassland biotopes in Western Poland; 2008; XIX; 1-2; 53-65

Andrzej Oleksa, Robert Gawronski;
PACHNICA DEBOWA OSMODERMA EREMITA S.L. W POLSCE ? MONITORING, ZASOBY I OCHRONA;
The hermit beetle Osmoderma eremita s.l. in Poland ? monitoring, resources and protection;
2008; XIX; 1-2; 67-78

Iwona Łazowy-Szczepanowska, Tomasz Załuski;
BRZEZINA BAGIENNA (*91D0-1) CZY TORFOWISKO (7120-1, 7140-1)? PRÓBA ROZWIAZANIA PROBLEMU;
Birch bog woodland (*91D0-1) or bog (7120-1, 7140-1)? An attempt of solving the problem;
2008; XIX; 1-2; 79-89

Małgorzata Makomaska-Juchiewicz;
OCENA STANU ZACHOWANIA GATUNKÓW ZWIERZAT O ZNACZENIU DLA WSPÓLNOTY
EUROPEJSKIEJ W POLSCE: WYNIKI I WNIOSKI DLA OCHRONY;
Assessment of conservation status of animal species of Community interest in Poland: results and implications for nature conservation;
2008; XIX; 1-2; 91-108