Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 4

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 4

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS

 

Andrzej Jermaczek

 

Ochrona rezerwatowa w Polsce - czy dokądś zmierzamy?
Nature protection in Polish reserves - are we heading somewhere?
Paweł Pawlaczyk
Czy potrzebne są rezerwaty wewnątrz innych, wielkoobszarowych form ochrony przyrody?
Do we need nature reserves inside the other, large protected areas?
Joanna Przybylska
Czy rezerwaty dostatecznie chronią świętokrzyską przyrodę?
Do nature reserves protect the wildlife of the Świętokrzyskie Voivodship sufficiently?
Andrzej Jermaczek, Marek Maciantowicz
Ochrona rezerwatowa w województwie lubuskim - historia, stan obecny i perspektywy
Nature reserves in Lubuskie Voivodship - history, present state and perspectives
Piotr Klub
Potrzeba ochrony rezerwatowej Puszczy Karpackiej w 15 nadleśnictwach południowowschodniej Polski
The need for nature reserve protection of the Carpathian Forest in the 15 forest districts of southeastern Poland
Sławomir Zieliński, Paweł Pawlaczyk
Rezerwat Jezioro Łubówko w Puszczy Drawskiej po 25 latach ochrony: martwe drewno, mikrosiedliska nadrzewne i przyczynek do poznania fauny chrząszczy saproksylicznych
"Jezioro Łubówko" Nature Reserve in the Drawa Forest after 25 years of protection: deadwood, tree microhabitats and contribution to the knowledge of saproxylic beetle fauna
Robert Stańko, Lesław Wołejko
Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych w wybranych rezerwatach Polski północno-zachodniej
Effects of active management of alkaline fens in selected nature reserves of northwestern Poland
Dariusz Halabowski, Agnieszka Sowa, Agnieszka Błońska
Rozmieszczenie, walory i ochrona torfowisk województwa śląskiego
Distribution, values and protection of mires in the Silesian Voivodeship
Adam Snopek
Problemy funkcjonowania rezerwatu przyrody na kampusie akademickim: przykład rezerwatu Skarpa Ursynowska (Warszawa) i Foret de Dorigny (Écublens, Szwajcaria)
The problems of nature reserve on academic campus: Skarpa Ursynowska (Warsaw, Poland) and Foret de Dorigny (Écublens, Switzerland) case studies
Zbigniew Wilczek, Dariusz Halabowski
Projekt rezerwatu krajobrazowego "Bucznik" w Beskidzie Śląskim
The project of the "Bucznik" landscape reserve in the Silesian Beskids
Zbigniew Wilczek, Wojciech Zarzycki, Magdalena Zarzycka, Sebastian Chabowski
Znaczenie Rezerwatów przyrody w rozwoju ekoturystyki w Beskidzie Śląskim
The importance of nature reserves in the development of ecotourism in the Silesian Beskids
Paul Venuss
Rezerwaty przyrody w Niemczech
Nature reserves in Germany