Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2011) tom XXII, zeszyt 3
ISSN: 1230-509X

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej
"Woda a ochrona przyrody", która odbyła sie 8 - 10 kwietnia 2011 r. w Łagowie Lubuskim.

ARTYKUŁY:


DYLEMATY STRATEGICZNEGO PLANOWANIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ŻUŁAW WIŚLANYCH W ŚWIETLE POTRZEB OCHRONY PRZYRODY I SPOŁECZEŃSTWA - The dillemas in flood control planning for Żuławy Wiślane in the light of the needs of nature conservation and the needs of society
- Mariusz Kistowski
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 3-20

PRZEKSZTAŁCENIA ROŚLINNOŚCI ŁĘGOWEJ W REZERWATACH PRZYRODY POLSKI ŚRODKOWEJ - Changes of the riparian vegetation in the nature reserves of Central Poland
- Arkadiusz Grzelak
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 21-37

FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH ŚRÓDLEŚNYCH NISZ ŹRÓDLISKOWYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM - The vascular plants of the forest spring niches in the region of Łódź
- Paulina Grzelak
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 38-45

OCHRONA I REGENERACJA EKOSYSTEMÓW MOKRADŁOWYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA STRZAŁOWO W PUSZCZY PISKIEJ - EFEKTY I KONTROWERSJE - Protection and regeneration of marshy ecosystems in Strzałowo forest Division in Pilska primeval forest ? effects and controversies
- Andrzej Ryś
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 46-67

POLE GOLFOWE ? ZAGROŻENIE DLA EKOSYSTEMÓW WODNYCH - Golf course ? a threat to water ecosystems
- Grażyna Domian
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 68-82

CHARAKTER I STAN ZACHOWANIA ŁĄK SELERNICOWYCH CNIDION W ZACHODNIEJ POLSCE A WARUNKI WODNE - Character and preservation status of Cnidion meadows in Western Poland versus water conditions
- Marta Jermaczek-Sitak
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 83-90

KONCEPCJA RENATURYZACJI FRAGMENTU DOLINY LENIWEJ OBRY W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 - A concept for renaturisation of a section of the Obra Leniwa valley within the framework of nature compensation related to the construction of A2 motorway
- Andrzej Jermaczek
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 91-105

ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH PRAC MELIORACYJNYCH W 2010 R. - Threats to surface waters in Świętokrzyskie Province in the context of land melioration works planned in 2010.
- Joanna Przybylska, Roman Maniarski
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 106-110

WSKAŹNIKI BIOTYCZNE STOSOWANE W MONITORINGU WÓD OD CZASU IMPLEMENTACJI W POLSCE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ - Biotic indices used in Poland since the implementation of Water Framework Directive
- Piotr Panek
Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 111-123