Przegląd Przyrodniczy (1996) tom VII, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji: ?Możliwości i sposoby unaturalniania układów ekologicznych?, 12-14.04.96, Łagów Lub., Lubuski Klub Przyrodników
ARTYKUŁY
Jermaczek A.; Naturalność, swoistość i różnorodność przyrody jako wartości podlegające ochronie; 1996; VII; 3-4; 3-10
Pawlaczyk P.; Naturalność lasu: w poszukiwaniu kryterium celu unaturalniania fitocenoz leśnych; 1996; VII; 3-4; 11-28
Szwagrzyk J.; Dynamika układów ekologicznych a wzorce naturalności; 1996; VII; 3-4; 29-40
Łaska G.; Tendencje dynamiczne roślinności Puszczy Knyszyńskiej ? kierunki degeneracji i regeneracji fitocenoz leśnych w świetle badań eksperymentalnych; 1996; VII; 3-4; 41-51
Fedorowicz M.; Regeneracja grądu zboczowego Aceri-Tilietum w Skłudzewie (woj. toruńskie); 1996; VII; 3-4; 53-54
Loch J.; Unaturalnianie układów ekologicznych w Gorczańskim Parku Narodowym; 1996; VII; 3-4; 55-72
Chwistek K.; Piętnaście lat ochrony dolnoreglowych świerczyn w Gorczańskim Parku Narodowym: renaturalizacja czy ich dalsza synantropizacja?; 1996; VII; 3-4; 73-82
Bodziarczyk J., Szwagrzyk J., Michalcewicz J.; Procesy spontanicznej renaturalizacji w Pienińskim Parku Narodowym; 1996; VII; 3-4; 83-94
Herbich J., Herbichowa M., Herbich P.; Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego; 1996; VII; 3-4; 95-107
Herbich J., Herbichowa M.; Głos w dyskusji na temat ?Czym jest a czym nie jest renaturyzacja?; 1996; VII; 3-4; 109-112
Ilnicki P.; Spontaniczna renaturalizacja wyeksploatowanych torfowisk wysokich; 1996; VII; 3-4; 113-127
Stańko R., Wołejko L., Osadowski Z.; Analiza układów ekologiczno-krajobrazowych w projektowanym rezerwacie ?Dolina Rzeki Ilanki? jako podstawa optymalnego kształtowania ekotopów torfowiskowych; 1996; VII; 3-4; 129-138
Krasicka-Korczyńska E.; Regeneracja populacji Senecio paluster (L.) DC. na spalonych łąkach torfowiskowych w dolinie Noteci, czyli krótkie panowanie; 1996; VII; 3-4; 139-142
Chmielewski T., Sielewicz B.; Renaturalizacja stosunków ekologicznych w rejonie jeziora Piskory w Nadleśnictwie Puławy; 1996; VII; 3-4; 143-148
Chmielewski T., Harasimiuk M., Radwan S.; Projekt renaturalizacji zespołu ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i jego pierwsze efekty; 1996; VII; 3-4; 149-166
Buliński M.; Projekt działań w rezerwacie ?Ptasi raj? koło Gdańska ? przykładem poszukiwania dróg naturalizacji terenów cennych przyrodniczo; 1996; VII; 3-4; 167-174
Pełechaty M.; Charakterystyka strefy przejściowej oligotroficznego jeziora Jeleń na Pomorzu Zachodnim; 1996; VII; 3-4; 175-182
Kupczyk M.; Rekultywacja hałd pokopalnianych w Konińskim Zagłębiu Węglowym; 1996; VII; 3-4; 183-186
Puchalski W.; Perspektywy rekultywacji wód: unaturalnianie struktur czy optymalizacja funkcjonalna?; 1996; VII; 3-4; 187-198
Świergocka M., Połoński P.; ?Demelioracje? w zlewni rzek Wdy i Trzebiochy (Wdzydzki Park Krajobrazowy), a możliwość przywrócenia właściwych stosunków wodnych i unaturalnienia krajobrazu; 1996; VII; 3-4; 199-205
Sidło P. O.; Introdukcja bobrów Castor fiber L., 1758 jako metoda renaturalizacji i powstrzymywania degradacji układów ekologicznych; 1996; VII; 3-4; 207-214
Dolata P. T.; Zagadnienia naturalności i renaturyzacji siedlisk podmokłych ważnych dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce; 1996; VII; 3-4; 215-230
Ratyńska H., Szwed W.; Zmiany struktury krajobrazu rolniczego w wyniku zagospodarowania porzuconych pól; 1996; VII; 3-4; 231-243
Zięba F., Bodziarczyk J., Szwagrzyk J.; Granice renaturalizacji: sytuacja dużych drapieżników w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery; 1996; VII; 3-4; 245-256
Rostański A.; Hałdy poprzemysłowe ? uciążliwy, a zarazem interesujący element krajobrazu Górnego Śląska; 1996; VII; 3-4; 257-260
Tokarska-Guzik B.; Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności; 1996; VII; 3-4; 261-266
Tokarska-Guzik B., Rostański A.; Rola zatopisk (zalewisk) pogórniczych w renaturalizacji przemysłowego krajobrazu Górnego Śląska; 1996; VII; 3-4; 267-271
Tokarska-Guzik B.; Kształtowanie i ochrona szaty roślinnej i krajobrazu w Anglii; 1996; VII; 3-4; 273-279
Szoszkiewicz K., Wakeham-Dawson A.; Wpływ sposobu wypasania na roślinność i populacje bezkręgowców na pastwiskach kredowych w południowej Anglii; 1996; VII; 3-4; 281-285
NOTATKI
Kowalski M.; Pokarm puszczyka Strix aluco L. z okolic Lubrzy (woj. zielonogórskie); 1996; VII; 3-4; 287-289
Śliwa P.; Lęgi kląskawki Saxicola torquata w Poznaniu; 1996; VII; 3-4; 289-290
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Łachacz A.; Radziejowski J. (Ed.). 1996. Obszary chronione w Polsce. Inst. Ochr. Środow., Warszawa.; 1996; VII; 3-4; 294-297
Pawlaczyk P.; Kierunki renaturyzacji siedlisk hydrologicznych w Basenie Środkowym Biebrzy. 1996. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 432, Warszawa.; 1996; VII; 3-4; 297-298
Jermaczek A.; Chmielewski T. J., Harasimiuk M., Radwan S. (Eds.). 1996. Renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Lublin.; 1996; VII; 3-4; 298-299
SPRAWOZDANIA

 

Podbereski D., Zieliński S.; Badania naukowe w parkach krajobrazowych ? konferencja w Schodnie (Wdzydzki Park Krajobrazowy) ? 28 września 1996; 1996; VII; 3-4; 291-293