Przegląd Przyrodniczy (2002) tom XIII, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
Opis
ARTYKUŁY

 

Winiecka J.; Reakcje fenologiczne roślin ruderalnych na nietypowe warunki pogodowe w Poznaniu na przełomie lat 2000/2001; 2002; XIII; 1-2; 3-16

 

Ciaciura M., Stępień E.; Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu ?Bagno Rozwarowo?; 2002; XIII; 1-2; 17-24

 

Czwałga T., Wasielewski H.; Rzadkie gatunki roślin w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym; 2002; XIII; 1-2; 25-30

 

Bosiacka B., Stępień E.; Stanowisko słonorośli w Budzistwie pod Kołobrzegiem; 2002; XIII; 1-2; 31-36

 

Sołtys A., Popek R.; Róże Garbu Tenczyńskiego i Pagórów Myślachowickich (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska); 2002; XIII; 1-2; 37-46

 

Spałek K.; Żabieniec trawolistny Alisma gramineum Lej. na Śląsku Opolskim; 2002; XIII; 1-2; 47-52

 

Wilga M. S.; Stoplamek zaniedbany Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó (Orchidaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) i problemy ochrony jego stanowisk; 2002; XIII; 1-2; 53-58

 

Drozdowicz A., Wilga M. S.; Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy); 2002; XIII; 1-2; 59-70

 

Kubiak D.; Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie ?Dębno?; 2002; XIII; 1-2; 71-74

 

Czachorowski S., Pietrzak L.; Chruściki Trichoptera Pomorza - stan poznania rozmieszczenia regionalnego; 2002; XIII; 1-2; 75-90

 

Czachorowski S., Serafin E., Buczyński P.; Chruściki (Insecta: Trichoptera) województwa lubelskiego - stan poznania; 2002; XIII; 1-2; 91-102

 

Oleksa A.; Występowanie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) w Polsce; 2002; XIII; 1-2; 103-106

 

Czerniejewski P., Czerniejewska M.; Materiały do znajomości krabów wełnistoszczypcych Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards (Decapoda: Grapsidae); 2002; XIII; 1-2; 107-114

 

Czerniejewski P.; Dymorfizm płciowy u kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1853; 2002; XIII; 1-2; 115-124

 

Czechowski P.; Rzadkie ptaki obserwowane w okolicach Gądkowa Wielkiego (Ziemia Lubuska); 2002; XIII; 1-2; 125-130

 

Kopij G. ; Ptaki lasów i terenów otwartych Ziemi Niemodlińskiej; 2002; XIII; 1-2; 131-148

 

Wójcik C., Meissner W., Ściborski M., Włodarczak A.; Awifauna lęgowa rezerwatu ?Beka? w latach 1997-2000; 2002; XIII; 1-2; 149-162

 

Przybycin P.; Występowanie sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula na polskim zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego; 2002; XIII; 1-2; 163-168

 

Michalak W.; Występowanie pustułki Falco tinnunculus w Lesznie w latach 1998-2002; 2002; XIII; 1-2; 169-174

 

Lamentowicz M.; Zimowanie bielika Haliaeetus albicilla na dolnej Wiśle w okolicach Włocławka; 2002; XIII; 1-2; 175-184

 

Wylegała P.; Czy znamy rzeczywistą liczebność kruka Corvus corax w Wielkopolsce?; 2002; XIII; 1-2; 185-190

 

Ruprecht A. L.; Skład pokarmu puszczyka zwyczajnego Strix aluco L. z Beskidu Wyspowego (Dobra k. Limanowej); 2002; XIII; 1-2; 191-198

 

Wojtaszyn G.; Nietoperze Pojezierza Wałeckiego; 2002; XIII; 1-2; 199-212

 

Łochyński M., Grzywiński M., Szubert A., Jaros R., Wojtaszyn G., Szkudlarek R.; Występowanie borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) w zachodniej Polsce; 2002; XIII; 1-2; 213-218

 

Łęcki R.; Różnorodność gatunkowa drobnych gryzoni w różnowiekowych zadrzewieniach śródpolnych; 2002; XIII; 1-2; 219-226

 

Nadolska M.; Występowanie borsuka Meles meles L. na Opolszczyźnie; 2002; XIII; 1-2; 227-236

 

Madanecki P.; Nowoczesne metody propagowania wiedzy przyrodniczej a przyszłość ochrony przyrody; 2002; XIII; 1-2; 237-242

 

Lorenc M.; Ornitologiczne atrakcje Islandii; 2002; XIII; 1-2; 243-258

 

NOTATKI

 

Barabasz-Krasny B., Klima K., Puła J.; Występowanie tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi Scop. 1772) w zlewni Czyrnianki (Beskid Niski); 2002; XIII; 1-2; 259-263

 

Ciechanowski M.; Pierwsze stwierdzenie tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) (Araneae: Araneidae) na Pojezierzu Iławskim; 2002; XIII; 1-2; 264-266

 

Mleczak M.; Nowe stanowisko Phytoecia virgula (Charpentier) (Coleoptera: Cerambycidae) na Ziemi Lubuskiej; 2002; XIII; 1-2; 266

 

Michoński G.; Kląskawka Saxicola torquata nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Ińskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Zachodnie); 2002; XIII; 1-2; 267

 

Przybycin M.; Liczebność i rozmieszczenie sieweczki rzecznej Charadrius dubius w międzywalu środkowej Warty na odcinku Dobrów - Sługocinek w roku 2002; 2002; XIII; 1-2; 268-270

 

Rachel M.; Nietypowe umieszczenie gniazda przez sierpówkę Streptopelia decaocto; 2002; XIII; 1-2; 271

achel M.; Nietypowe umieszczenie gniazda przez sierpówkę 2002; XIII; 1-2; 271

Czechowski P.; Zimowe obserwacje pliszki górskiej Motacilla cinerea na Ziemi Lubuskiej; 2002; XIII; 1-2; 272-273

 

Czechowski P., Jędro G.; Intensywny przelot szponiastych w dolinie Odry k. Czerwieńska (pow. zielonogórski); 2002; XIII; 1-2; 273-274

 

Furmankiewicz J., Telatyński S., Furmankiewicz M.; Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części Sudetów; 2002; XIII; 1-2; 274-277