Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 4

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 4

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

Dariusz Trocha
Czy idea ekologiczna może być atrakcyjna dla nieekologów? Co podpowiada nam psychologia? Od dysonansu i zaangażowania, przez sytuację i język, do wpływu społecznego
Can an ecological idea be attractive to non-ecologists? What does psychology tell us? From dissonance and commitment, through situation and language, to social influence

Andrzej Jermaczek
Co Polki i Polacy wiedzą o przyrodzie oraz sądzą o jej ochronie?
What Poles know about nature and think about its protection?

Katarzyna Bojarska, Elizabeth Gosling, Ralph Kuehn, Roman Gula
Jak leśnicy i mieszkańcy małych miejscowości postrzegają wilki?
How do foresters and residents of rural areas perceive wolves?

Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Konflikt y wokół polskich obszarów chronionych w artykułach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Ilościowy systematyczny przegląd literatury
Protected area conflicts in scientific articles of international recognition. A quantitative systematic literature review.

Kazimierz Walasz
Rola komisji dialogu obywatelskiego do spraw środowiska w kształtowaniu środowiska przyrodniczego w gminach
The role of civil dialogue committees for environmental affairs in shaping the natural environment in communes

Dorota Horabik, Robert Stańko, Katarzyna Kotowska
Ochro na przyrody na gruntach prywatnych – do świadczenia z realizacji projektu ochrony torfowisk alkalicznych w Polsce południowej
Nature protection on private lands - experience from implementation project for the protection of alkaline fens in southern Poland

Mariusz Kistowski
Obszary chronionego krajobrazu jako problem polskiej ochrony przyrody oraz próby jego złagodzenia na przykładzie działań prowadzonych w województwie pomorskim w latach 2014-2018 i ich implikacje społeczne
The landscape protection areas as problem of Polish nature protection and attempts of their mitigation on the examples of the activities from Pomeranian Voivodeship in 2014-2018 and their social implications

Joanna Szmuc
Społeczeństwo wobec przyrody – związki przyrody z człowiekiem w zwyczajach ludowych w Polsce i wybranych krajach Europy
Society towards nature - relationships between nature and people in folk customs in Poland and selected European countriesand selected European countries