Karsibórz Świdwiński.

Województwo zachodniopomorskie, gmina Brzeźno, nadleśnictwo Sławno.

Około 350-hektarowe torfowisko bałtyckie,  położone w pobliżu rzeki Rega, 11 km na pd.-wsch. od Świdwina, a 1 km na pn-wsch. od miejscowości Karsibór.

200 lat temu torfowisko zwane było Bagienne Mszary i  miało postać kopuły torfowej porośniętej zbiorowiskami torfowców z luźno tylko występującą, karłowatą sosną. Na przełomie XIX i XX wieku zostało odwodnione siecią rowów, a na dawnych mszarach posadzono sosnę. Dziś tworzy ona ponad 100-letnie drzewostany. Odwodnienie i nasadzenia zniszczyły bardzo cenne przyrodniczo mszary torfowcowe, ale w zamian powstał kompleks cennych borów i brzezin bagiennych.

W kompleksie torfowym zachowały się dwa urokliwe jeziorka. Na ich brzegach są fragmenty silnie uwilgotnionych mszarów. Oba są w całości otoczone torfowiskiem i borami bagiennymi. Prawie zawsze można zobaczyć tu gągoły, cyraneczki, czaplę lub żurawia. Istniejące w XIX wieku Jezioro Bagienne Małe całkowicie już zarosło mszarami. Bezwzględnie dominujący składnik roślinności stanowią bory i brzeziny bagienne (niektóre z malowniczymi, starymi drzewostanami).

Staraniem Klubu Przyrodników i Nadleśnictwa Świdwin, w 2005 r. zorganizowano ścieżkę umożliwiającą poznanie obiektu. Prowadzi ona nad oba jeziorka i przez porastające torfowisko bory bagienne. Na trasie znajdują się tablice tematyczne, oraz dwa podesty widokowe przy jeziorach. Pokonanie rowów i miejsc podmokłych umożliwiają mostki i kładki.

Cały teren jest objęty ochroną jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Karsibór", o powierzchni 585 ha, utworzony w 1998 r. uchwałą Rady Gminy w Brzeźnie. Projektowane jest zgłoszenie go do sieci Natura 2000 jako potencjalny Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym.