Misja 

Misją Klubu Przyrodników jest zachowanie przyrody - bogactwa i naturalności flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów.
 

Wizja

Wizję Klubu określa wizja celu, jaki chcemy osiągnąć.
 • Co najmniej 5% powierzchni Polski jest oddana przyrodzie - wyłączona z działalności człowieka i pozostawiona naturalnym procesom przyrodniczym. Co najmniej 50% powierzchni Polski jest pod ochroną, co znaczy że gospodarowanie ekosystemami, krajobrazem i przestrzenią jest istotnie zmodyfikowane pod kątem potrzeb przyrodniczych. W każdym miejscu gospodarowanie ekosystemami, krajobrazem i przestrzenią uwzględnia i szanuje uwarunkowania ekologiczne, bazuje na podejściu ekosystemowym, pozostawia przestrzeń do życia dziko żyjącym gatunkom.
 • Wszystkie wody, od źródeł aż do morza, są traktowane jako ekosystemy i są doprowadzone do dobrego stanu ekologicznego.
 • Wszystkie przyrodnicze obiekty i obszary chronione są sprawnie zarządzane w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ich ochrony. Zachowana jest pełnia różnorodności rodzimej flory i fauny, poszczególne gatunki roślin i zwierząt są we właściwym stanie ochrony.
 • Ludzie cieszą się sąsiadowaniem i współbytowaniem z przyrodą. Doceniają jej istnienie, rozumieją korzyści z dobrego zachowania przyrody i z funkcjonowania ekosystemów, interesują się przyrodą. Szanują rośliny, zwierzęta, ekosystemy i krajobrazy. Rozumieją i akceptują, że ich zachowanie wymaga ze strony człowieka pewnych ograniczeń.
 • Bogata przyrodniczo Polska jest częścią bogatej przyrodniczo Europy.

Strategia

Nasz cel realizujemy przez ochronę konkretnych miejsc i obszarów. Potrzebujemy do tego różnych narzędzi, więc wszystkie je wykorzystujemy - od inicjowania tworzenia form ochrony przyrody, przez planowanie ich ochrony, realizację projektów ochrony przyrody, po interwencje prawne i inne działania przeciwdziałające konkretnym zagrożeniom.

Dostrzegamy, że los konkretnych obiektów i obszarów zależy od zjawisk ogólniejszych. Dlatego aktywnie włączamy się w kształtowanie prawa, planów, programów i strategii, dyskusje o kierunkach rozwoju toczące się w Polsce i w Europie.

Nasze działania staramy się opierać na wiedzy i profesjonaliźmie, zarówno w sferze przyrodniczej, jak i w innych sferach.

 

Jesteśmy Klubem Przyrodników, czyli miejscem, gdzie każdy przyrodnik podzielający nasze cele i wartości, może starać się działać na rzecz realizacji tych celów na odpowiadający sobie sposób.

 

Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym powstałym w roku 1983 ale oficjalnie zarejestrowanym w roku 1989. Do 2001 r. nosił nazwę Lubuskiego Klubu Przyrodników, jednak na XX Zjeździe, Walne Zgromadzenie, wobec rozszerzenia działalności na cały kraj, zadecydowało o zmianie nazwy na obecnie używaną.

Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja. Klub prowadzi inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowuje dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze. Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to np.wykupywanie gruntów i tworzenie "prywatnych" rezerwatów przyrody. Obecnie Klub dysponuje takimi obszarami o łącznej powierzchni ponad 200 ha.  Najstarszy i najbardziej znany z nich to kompleks muraw kserotermicznych w Owczarach. Co roku Klub organizuje konferencje szkoleniowe, warsztaty i kursy, a także ogólnopolskie sesje naukowe o tematyce dotyczącej różnych aspektów ochrony przyrody. W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi stałą ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Łąki w Owczarach koło Górzycy. W Owczarach mieści się także Stacja Terenowa Klubu. Działalność edukacyjna Klubu to również wycieczki, obozy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Klub prowadzi działalność wydawniczą, publikując ogólnopolski kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy" oraz serię "Monografie przyrodnicze". Dla członków Klubu 4 razy w roku wydawany jest biuletyn "Bociek". Rocznie nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazuje się kilkanaście pozycji książkowych. Działalność nasza opiera się na zaangażowaniu społecznym członków Klubu, jednak od kilkunastu lat, wykracza ona poza ramy ruchu amatorskiego - szereg działań prowadzonych jest przez pracowników etatowych, a także zatrudnianych na kontraktach specjalistów - przyrodników, biologów, leśników. Fundusze Klubu powstają w głównej mierze ze środków pozyskanych w ramach dotacji (Fundusze UE a także krajowe) różnych instytucji, z działalności gospodarczej (sprzedaż usług) oraz w mniejszym zakresie ze sprzedaży towarów oraz ze składek członkowskich. 

Pracami Klubu kieruje Zarząd. Zarząd powołany przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2024-2028 składa się z następujących osób:
 • Robert Stańko – Prezes
 • Paweł Pawlaczyk – Skarbnik
 • Dorota Horabik – Sekretarz
 • Ewa Drewniak
 • Kamila Grzesiak
 • Paweł Pluciński
 • Artur Stanilewicz

 

Statut Klubu Przyrodników