Pilskie Koło Klubu Przyrodników powstało formalnie w kwietniu 2008r. z inicjatywy dziewięciu osób zajmujących się poznawaniem, inwentaryzowaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej. Założyciele PKKP współpracowali ze sobą od końca lat 90-tych, a wielu poznało się przy okazji realizacji inicjatyw działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych (www.ntnp.pila.pl).

Obszarem działalności PKKP jest teren północnej Wielkopolski i południowego Pomorza. Najintensywniej badamy obszar od okolic Chodzieży na południu po dolinę Debrzynki na północy, od wschodu ograniczony Łobzonką, od zachodu zaś Drawą. W obrębie zainteresowań członków Koła znajdują się: botanika, fitosocjologia, mikologia, lichenologia, dendrologia, lepidopterologia, koleopterologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia, chiropterologia, teriologia, oraz bioakustyka, fotografia, edukacja przyrodnicza i historia regionalna. Dzięki dużej rozpiętości specjalności badawczych, obejmujących większość grup świata żywego, PKKP tworzy kompetentny zespół przyrodników mogących prowadzić wszechstronne badania przyrodnicze. Jesteśmy jednocześnie otwarci na współpracę z innymi przyrodnikami działającymi w regionie stawiając sobie za cel integrację środowiska dla w możliwie najlepszego wykorzystania możliwości poznawania pilskiej przyrody i efektywnej wymiany informacji między przyrodnikami w różnych rejonach interesującego nas obszaru. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim zaawansowanych przyrodników zainteresowanych badaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej.
Nasza działalność skupia się na prowadzeniu obserwacji przyrodniczych w różnych częściach ziemi pilskiej. Wyniki badań publikujemy w szeregu czasopism o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu -> PUBLIKACJE. Nasza działalność skupia się na prowadzeniu obserwacji przyrodniczych w różnych częściach ziemi pilskiej. Wyniki badań publikujemy w szeregu czasopism o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu. Bierzemy czynny udział w pracach nad skuteczną ochroną najcenniejszych przyrodniczo obiektów na terenie objętym naszymi badaniami. W miarę możliwości prowadzimy także działalność interwencyjną. Istotnym elementem naszej działalności jest edukacja przyrodnicza. W 2009 r. z Muzeum Stanisława Staszica zorganizowaliśmy wystawę poświęconą rezerwatowi Kuźnik oraz spotkanie z synem wybitnego pilskiego przyrodnika - Richarda Frase (1894-1945). Od 2011 r. nieregularnie organizujemy Pilskie Spotkania Przyrodnicze –mini sesje i wycieczki terenowe dotyczące przyrody regionu.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ochroną przyrody, z przedstawicielami jednostek administracji publicznej i samorządów terytorialnych oraz Lasami Państwowymi. 

 

Członkowie Pilskiego Koła Klubu Przyrodników (nazwiska założycieli Koła oznaczono gwiazdką):
 • dr Jakub Glapan* - ornitolog, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od lat związany z przyrodą doliny Noteci. W kręgu jego zainteresowań jest również pszczelarstwo i kynologia.
 • Dominika Koprowska - studentka biologii. Interesuje się ornitologią i ochroną przyrody.
 • dr Wojciech Gruszka* –  lichenolog, zajmuje się badaniem porostów Polski północnej oraz ich ochroną (zwłaszcza lichenobioty drzew przydrożnych), a dodatkowo rozmieszczeniem taksonów z rodzaju Rosa i Crataegus.
 • Kamil Kryza* - zajmuje się wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ryb, płazów, gadów, ptaków oraz nietoperzy oraz bierze czynny udział w interwencjach dotyczących powyższych grup zwierząt.
 • Robert Puciata* - znawca grzybów i śluzowców ziemi pilskiej, fotograf,  jego zdjęcia regularnie prezentowane są na wystawach i zdobią pilskie wydawnictwa poświęcone przyrodzie.
 • Jarosław Ramucki* - pracownik Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, leśniczy-szkółkarz. Dendrolog, fotografik, krajoznawca, turysta i społecznik. Jego fotografie często trafiały do licznych wydawnictw promujących przyrodę regionu.
 • Szymon Rogala - botanik i fitosocjolog, bada szatę roślinną doliny Noteci i innych rejonów ziemi pilskiej.
 • dr Rafał Ruta* - entomolog, pracowni naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz International Mire Conservation Group. Od końca lat 90. bada chrząszcze ziemi pilskiej. Interesuje się historią regionu pilskiego i dziejami badań przyrodniczych tego obszaru. Strona domowa dr Ruty
 • Sławomir Solak - botanik ze szczególnym zainteresowaniem mszakami. Zainteresowany głównie roślinnością doliny Rurzycy.
 • Artur Stanilewicz* - nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile. Zajmuje się edukacją przyrodniczą oraz obserwacjami terenowymi głównie dotyczącymi ornitologii.
 • dr Grzegorz Wojtaszyn* - zamiłowany teriolog, od lat badający nietoperze ziemi pilskiej.
 • dr Katarzyna Żuk – entomolog, członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, interesuje się również malakologią oraz szeroko pojętą ochroną przyrody.
Byli członkowie Pilskiego Koła Klubu Przyrodników:
 • Robert Rosa* - lepidopterolog, od prawie 30 lat bada motyle okolic Piły. We wrześniu 2016 r. zrezygnował z członkostwa w PKKP.