Aby zostać członkiem Klubu Przyrodników należy wysłać wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską na adres Biura Zarządu Klubu Przyrodników:

Klub Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

POBIERZ DEKLARACJĘ (Plik MS Word)


Decyzję o przyjęciu nowego członka Klubu podejmuje Zarząd. Po przyjęciu do grona, nowy członek zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty za członkowstwo w wysokości 20 zł (10 zł dla osób uczących się).
Od roku 2025 składka członkowska wynosić będzie 50 zł (25 dla osób uczących się).
Za każdy następny rok opłata powinna być wnoszona do dnia 20 stycznia na konto:

Santander Bank O/Świebodzin
28 1090 1593 0000 0001 0243 0645

Klub Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

Prosimy również o podpisywanie przelewów dopiskiem:
Składka członkowska za rok ....