Aby zostać członkiem Klubu Przyrodników należy wysłać wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską na adres Biura Zarządu Klubu Przyrodników:

Klub Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

POBIERZ DEKLARACJĘ (Plik MS Word)


Decyzję o przyjęciu nowego członka Klubu podejmuje Zarząd. Po przyjęciu do grona, nowy członek zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty za członkowstwo w wysokości 20 zł (10 zł dla osób uczących się). Za każdy następny rok opłata powinna być wnoszona do dnia 20 stycznia na konto:

Santander Bank O/Świebodzin
28 1090 1593 0000 0001 0243 0645

Klub Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

Prosimy również o podpisywanie przelewów dopiskiem:
Składka członkowska za rok ....