Reptowo.

Województwo zachodniopomorskie, gmina Kobylanka, nadleśnictwo Kliniska.

Ok. 700-hektarowe torfowisko wysokie położone na wododziale Iny i jeziora Miedwie, położone na pn. od miejscowości Reptowo. Silnie zniekształcone w wyniku osuszenia i zalesienia, a także wciąż trwającej eksploatacji torfu w centralnej części. Nie zachowały się torfotwórcze fitocenozy mszarne. Bezwzględnie dominują lasy o charakterze bardzo silnie zdegenerowanych borów bagiennych. Jeszcze kilkanaście lat temu były w nich obfite populacje bagna (Ledum palustre) i borówki bagiennej (Vaccinium uliginosum), dziś nawet te gatunki należą już do rzadkości, a torfowce występują głównie w rowach i bruzdach.

Pomimo zmian w roślinności i strukturze torfowiska, samo złoże torfu jest "dokumentem geologicznym", lokalnym stabilizatorem warunków wodnych i tym samym wartością przyrodniczą. Możliwe jest zahamowanie dalszej jego degradacji, choć w chwili obecnej nie wydaje się możliwe odtworzenie żywego torfowiska. W 2005 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Kliniska, a ze środków Nadleśnictwa, LIFE-Nature i EkoFunduszu, na odwadniających torfowisko rowach zbudowano sieć 21 urządzeń piętrzących (w większości drewnianych, stałych progów), które mają zahamować odpływ wód wiosennych i powtórnie zabagnić degradujące się bory bagienne.