Warnie Bagno.

Województwo zachodniopomorskie, gminy Biesiekierz, Będzino i Karlino; nadleśnictwo Gościno.

Jedno z największych na Pomorzu Zachodnim torfowisk wysokich typu bałtyckiego. Kilkusethektarowa mozaika zarastających potorfi i borów bagiennych to jedno z najdzikszych miejsc w tej części województwa.

Najciekawsze fragmenty Warniego Bagna to zachowane i nietknięte eksploatacją fragmenty kopuły dawnego torfowiska wysokiego. Porasta je luźny drzewostan sosnowy, pod którym zachowały się jeszcze pozostałości zwartych mszarów z wrzoścem bagiennym, jakie jeszcze do niedawna tu dominowały. Jest jeszcze szansa je ocalić, o ile w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną potrzebne zabiegi czynnej ochrony - usunięcie zarastającej mszary sosny.

Większa część Warniego Bagna było dawniej przedmiotem eksploatacji torfu. Dominującym elementem jego krajobrazu są dziś rozległe potorfia w różnych stadiach regeneracji. Zwykle zarastają je zwarte, torfowcowe mszary dywanowe. Gdzieniegdzie jednak zachowało się jeszcze lustro otwartej wody. Grzędy między potorfiami porasta bór bagienny. O niezwykłości tego obiektu decyduje jednak rozległość takiego krajobrazu potorfi i borów - można wśród nich wędrować godzinami, odnajdując coraz to nowe zakątki.

Największa florystyczna osobliwość Warniego Bagna to masowe występowanie wrzośca bagiennego (Erica tetralix). Choć w strefie przymorskiej miejsca porośnięte wrzoścem są stosunkowo pospolite, Warnie Bagno należy do największych i lepiej zachowanych stanowisk tego gatunku. Wrzosiec masowo rośnie na kopule torfowiska, a pojedynczo jest rozproszony i w innych miejscach, na skrajach grzęd między potorfiami.

W obiekcie rosną także gatunki typowe dla mszarów torfowcowych, jak modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), turzyca bagienna (Carex limosa), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), przygiełka biała (Rhynchospora alba), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris). Osobliwością jest występowanie na potorfiach żurawiny drobnolistkowej (Vaccinium microcarpum). W borach bagiennych występują bogate populacje bagna (Ledum palustre), borówki bagiennej (Vaccinium uliginosum) i, co w strefie przymorskiej pospolite, bażyny czarnej (Empetrum nigrum).

Dla zachowania walorów przyrodniczych obiektu będzie konieczna ochrona czynna. Najpilniejsze jest jak najszybsze odsłonięcie zarastających sosną mszarników wrzoścowych na kopule torfowiska. W drugiej kolejności potrzebne jest zablokowanie odpływu z torfowiska, przez budowę zastawek na odwadniających je rowach.

W 2005 r. dla ochrony Warniego Bagna utworzono rezerwat przyrody o powierzchni ponad 500 ha. Natomiast od  pn-wsch. do Warniego Bagna przylega niewielki (ok. 44 ha), leżący w obrębie tego samego złoża torfowego, utworzony w 1984 r., rezerwat przyrody "Wierzchomińskie Bagno". Chroni on śródleśne jezioro okolone płem mszarnym i fragmenty otaczającego go torfowiska. I tu występują mszary z typowymi gatunkami torfowiskowymi oraz niewielkie fragmenty mszarów z wrzoścem, a w otaczających jezioro i torfowisko lasach na gruntach mineralnych bardzo pospolity jest (jak zwykle w strefie przymorskiej) wiciokrzew pomorski (Lonicera peryclimenum). Projektowane jest zgłoszenie obiektu  do sieci Natura 2000 jako potencjalnego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Warnie Bagno", który objąłby oba rezerwaty.