Kontakt:

tel. 694 206 670

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ISSN: 1230–509X

 
Prosimy o stosowanie się do wskazówek zawartych w możliwie najnowszym zeszycie Przeglądu Przyrodniczego lub na tej stronie. 

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Informacje podstawowe. Przegląd Przyrodniczy jest przyrodniczym kwartalnikiem naukowym, publikującym artykuły naukowe, notatki, recenzje i sprawozdania. Publikacje ukazują się po polsku, z angielskim abstraktem i streszczeniem. Prace wysyłane do Przeglądu nie mogą być już opublikowane lub jednocześnie wysyłane do publikacji w innym miejscu. Pełne teksty artykułów są udostępniane w internecie na stronie Przeglądu Przyrodniczego www.kp.org.pl/pp/. Teksty proponowane do druku w Przeglądzie Przyrodniczym powinny być nadsyłane e-mailem, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Potwierdzenie otrzymania pracy redakcja przesyła również e-mailem w ciągu tygodnia.

W ciągu 2 miesięcy od otrzymania artykułu przez redakcję autor otrzyma informację odnośnie publikacji pracy wraz z recenzjami. Jeżeli praca została przyjęta, autor powinien w ciągu 2 tygodni nanieść ewentualne poprawki i odesłać redakcji jej ostateczną wersję. Obowiązkiem Autora jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów, w przypadku ich nie uwzględnienia, przesyłając ostateczną wersję tekstu należy załączyć krótkie wyjaśnienia. Korespondencję z Autorami na etapie recenzowania prac prowadzą redaktorzy tematyczni.

Przed wydrukowaniem zeszytu, złożony artykuł jest przez redakcję ponownie wysyłany do Autora, który jest odpowiedzialny za wychwycenie drobnych błędów w pracy (literówek, pomyłek w nazwach własnych itp.). Na tym etapie nie należy już wprowadzać poważniejszych zmian w tekście, rysunkach czy tabelach. Ostateczną korektę, w formie zaznaczeń i komentarzy na pliku pdf należy wykonać w ciągu tygodnia. Odesłanie korekty  jest równoznaczne z zatwierdzeniem tekstu do druku.

Najpóźniej w chwili odsyłania tekstu po korekcie, Autorzy powinni odesłać podpisaną umowę wydawniczą, składając oświadczenie, że są dysponentami praw autorskich do wszystkich elementów artykułu, że nieodpłatnie przenoszą na Klub Przyrodników autorskie prawa majątkowe do wydania drukiem, rozpowszechniania oraz udostępniania w internecie, oraz, że artykuł po uwzględnieniu korekty nie narusza autorskich praw osobistych osób trzecich. Dbając o rzetelność naukową publikowanych materiałów Redakcja Przeglądu Przyrodniczego prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami ghostwriting i guest authorship.

Autor przyjętej do druku pracy otrzymuje kopię publikacji w formie pliku pdf (do pobrania ze strony www pisma) oraz 1 zeszyt pisma, w którym opublikowana została jego praca.

Tekst powinien być przygotowany zwięźle i starannie zarówno pod względem merytorycznym, jak i gramatycznym oraz stylistycznym. Treść pracy, przynajmniej w ogólnych zarysach, powinna być zrozumiała dla czytelnika nie będącego specjalistą w danej dziedzinie.

Pod względem technicznym nadsyłane do druku materiały powinny być przygotowane zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Dane autora. Autor zobowiązany jest podać adres do korespondencji (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub instytucji, w której jest zatrudniony, telefon i e-mail) oraz adres, który ma pojawić się w artykule (jeżeli jest inny niż do korespondencji). W przypadku wielu autorów, prosimy wskazać autora odpowiedzialnego i jeden adres do korespondencji.

Tytuł. W miarę możliwości krótki i adekwatny do tekstu. Obowiązkowo w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim.

Abstrakt. O długości do 100 słów, w języku polskim i angielskim (lub tylko w polskim). Abstrakt powinien zwięźle informować o treści pracy bez konieczności sięgania do jej zasadniczego tekstu nie odwołując się do literatury, rycin, tabel i zdjęć.

Słowa kluczowe (key words). Nie więcej niż 10 najważniejszych haseł w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim dotyczących artykułu.

Streszczenie. W języku angielskim i polskim (lub tylko w polskim), o długości do 300 słów. Powinno krótko opisać treść artykułu, zawierać podstawowe informacje na temat celu badań, głównych założeń metodyki i terenu badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski. Streszczenie może odwoływać się do literatury, rycin, tabel i zdjęć.

W przypadku braku tytułu, abstraktu, streszczenia i słów kluczowych w języku angielskim redakcja zapewni tłumaczenie, natomiast Autor powinien je zweryfikować w ramach korekty autorskiej.

Zasadniczy tekst pracy. Nie dłuższy niż 36000 znaków. Czcionka Times New Roman, rozmiar - 12. Teksty dłuższe w uzasadnionych przypadkach mogą być wydrukowane po indywidualnej decyzji Redakcji. Tekst powinien być formatowany standardowo. Łacińskie nazwy gatunków i syntaksonów oraz wyższych jednostek taksonomicznych powinny być wpisane kursywą - bez dodatkowego wyróżniania w postaci nawiasów. Tekst artykułów powinien opierać się na podstawowym podziale: wstęp, opis terenu badań (nie zawsze), opis metodyki, wyniki, dyskusja. Podczas cytowania literatury należy używać skrótów w wersji polskiej: (np. i in.). Pozycje literatury w tekście należy cytować podając nazwisko autora i rok wydania: Tomiałojć 1990, Fudali i Pilczuk 1998. W przypadku więcej niż dwóch autorów pracy należy podać nazwisko pierwszego autora z dopiskiem i in. oraz datę: np. Uhlig i in. 1998. Cytowane pozycje należy ułożyć według lat wydania. Częścią tekstu musi być wykaz literatury zawierający spis wszystkich pozycji cytowanych w tekście, ułożony alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów. W przypadku większej liczby autorów w spisie literatury należy wymienić wszystkich. Nazwiska autorów powinny być pisane wersalikami. Nazwy czasopism należy stosować w pełnym brzmieniu. Jeżeli autor cytuje rozdział książki lub część innego zbiorczego opracowania, w spisie literatury, po nazwisku autora i tytule cytowanej publikacji, powinien podać, po dopisku „[W:]” nazwisko redaktora „(red.)” oraz tytuł opracowania zbiorczego. Zakres stron publikacji należy podawać w przypadku artykułów, rozdziałów lub części innych zbiorczych opracowań. Przy cytowaniu maszynopisów, na końcu należy umieścić w nawiasie kwadratowym informację [maszynopis]. W pracach magisterskich i doktorskich należy podać instytucję, w której je wykonano. Cytując strony internetowe należy podać datę dostępu oraz bezpośredni link do cytowanego dokumentu. Rozporządzenia i inne dokumenty prawne powinny zawierać pełen tytuł oraz miejsce opublikowania. Wzory poniżej:

CIEŚLAK M. 1980. Propozycja określenia struktury dominacji i różnorodności gatunkowej zespołów. Wiadomości ekologiczne 26, 2: 141-150.

HERBICH J. 1993. Specyfika, zagrożenia i problemy ochrony przyrody dolin małych rzek Pomorza. [W:] TOMIAŁOJĆ L. (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków: 167-188.TOMIAŁOJĆ L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.Klub Przyrodników. 2012. Stanowisko w sprawie „programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”. Świebodzin. [maszynopis].

OWSIANY M., JARZĄBEK A., SARNA S. 2007. Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód w Polsce. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. [maszynopis].

GIOŚ 2023. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. [http://siedliska.gios.gov.pl/]. Dostęp 12.12.2023.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000.

Rysunki (schematy, wykresy, mapy). Należy je przesyłać w oddzielnych plikach, czarno-białe lub barwne, zapisane w formatach tif, jpg lub cdr. Sposób wykonania rysunku powinien umożliwiać jego zmniejszenie do formatu strony lub kolumny pisma z zachowaniem czytelności (odpowiedni rozmiar czcionki, grubość linii). Rysunki w niskiej rozdzielczości  wraz z podpisami powinny zostać umieszczone w pliku tekstowym, w miejscu ich przybliżonej lokalizacji w druku. Rysunki należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu „ryc.”. Na mapach zaleca się zamieszczać miniaturowy kontur Polski z zaznaczonym kropką terenem badań.

Tabele. Formatowane wg standardowych wymogów prac naukowych. Nie przyjmujemy tabel nie mieszczących się na stronie pisma. Podpisy do tabel - jak w przypadku rysunków. Tabele należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu „tab.”.

Zdjęcia. W formie oddzielnych plików jpg, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub więcej przy większym rozmiarze planowanym w druku, opisane skrótem ”fot.”, z podaniem autora. Podpisy i numeracja w tekście, podobnie jak w przypadku rysunków.

Notatki. Powinny zawierać, wg opisu wyżej: tytuł, tekst notatki (w podziałem na wstęp, opis terenu badań, wyniki, dyskusję lub bez tego podziału), dane autora, ewentualny wykaz literatury oraz krótkie (do 100 słów) streszczenie.

Recenzje wydawnictw. Prosimy o przesłanie: pełnych danych bibliograficznych recenzowanej pozycji, tekstu recenzji oraz danych autora.

Sprawozdania. Powinny zawierać tekst sprawozdania lub komentarza i dane autora.

Wszystkim, nie tylko początkującym autorom, polecamy: WEINER J. 2018. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Pełne i zaktualizowane informacje oraz wskazówki dla autorów znaleźć można na stronie Wydawcy - http://www.kp.org.pl/pp/index.php?go=wskazowki.