Kontakt:

tel. 694 206 670

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ISSN: 1230–509X

 
 Prosimy o stosowanie się do wskazówek zawartych w możliwie najnowszym zeszycie Przeglądu Przyrodniczego lub na tej stronie. 

 
Pod względem technicznym nadsyłane artykuły powinna być przygotowana zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 • Dane autora. Autor zobowiązany jest podać adres do korespondencji (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub instytucji w której jest zatrudniony, telefon i e-mail) oraz adres, który ma pojawić się w artykule (jeżeli jest inny niż do korespondencji). W przypadku wielu autorów, prosimy wskazać jeden adres do korespondencji.
 • Tytuł. W miarę możliwości krótki i adekwatny do tekstu. Obowiązkowo w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim.
 • Abstrakt. O długości do 100 słów, w języku polskim i angielskim (lub tylko w polskim). Abstrakt powinien zwięźle informować o treści pracy bez konieczności sięgania do jej zasadniczego tekstu.
 • Słowa kluczowe (key words). 3-5 najważniejszych haseł w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim dotyczących artykułu.
 • Streszczenie. W języku angielskim i polskim (lub tylko w polskim), o długości do 300 słów. Powinno krótko opisać treść artykułu, zawierać podstawowe informacje na temat celu badań, głównych założeń metodyki i terenu badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski.
 • Zasadniczy tekst pracy.
Nie dłuższy niż 20 stron standardowego maszynopisu z odstępami 1,5 wiersza. Czcionka Times New Roman, rozmiar - 12.
Teksty dłuższe w uzasadnionych przypadkach mogą być wydrukowane po indywidualnej decyzji Redakcji. Tekst powinien być formatowany standardowo. Tekst dłuższych artykułów powinien opierać się na podstawowym podziale: wstęp, opis terenu badań (nie zawsze), opis metodyki, wyniki, dyskusja.
 
Łacińskie nazwy gatunków i syntaksonów oraz wyższych jednostek taksonomicznych powinny być wpisane kursywą - bez dodatkowego wyróżniania w postaci nawiasów.
 
 • Zasady cytowania.
Podczas cytowania literatury należy używać skrótów w wersji międzynarodowej (Ed., Eds., In:, et al.). Pozycje literatury w tekście należy cytować podając nazwisko autora i rok wydania: Tomiałojć 1990, Fudali i Pilczuk 1998. W przypadku więcej niż dwóch autorów pracy należy podać nazwisko pierwszego autora z dopiskiem et al. oraz datę: Uhlig et al. 1998. W nawiasie należy ułożyć pozycje według lat wydania.
 
Częścią tekstu musi być wykaz literatury zawierający spis wszystkich pozycji cytowanych w tekście, ułożony alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów. W przypadku większej liczby autorów w spisie literatury należy wymienić wszystkich.
 
Nazwiska autorów powinny być pisane dużymi literami, oddzielone od daty kropką.
 
Nazwy czasopism należy stosować wg ogólnie przyjętych skrótów. Jeżeli autor cytuje rozdział książki lub część innego zbiorczego opracowania, w spisie literatury, po nazwisku autora i tytule cytowanej publikacji, powinien podać, po dopisku "[In:]" nazwisko redaktora oraz tytuł opracowania zbiorczego.
 
Zakres stron publikacji należy podawać w przypadku artykułów, rozdziałów lub części innych zbiorczych opracowań.
 
Przy cytowaniu maszynopisów, na końcu należy umieścić w nawiasie kwadratowym informację [maszynopis]. W pracach magisterskich i doktorskich należy podać instytucję w której je wykonano.
 
Cytując strony internetowe należy podać datę dostępu oraz bezpośredni link do cytowanego dokumentu.
 
Rozporządzenia i inne dokumenty prawne powinny zawierać pełen tytuł oraz miejsce opublikowania. 
 
 
           Wzór:
 
CIEŚLAK M. 1980. Propozycja określenia struktury dominacji i różnorodności gatunkowej zespołów. Wiad. ekol. 26, 2: 141-150.
HERBICH J. 1993. Specyfika, zagrożenia i problemy ochrony przyrody dolin małych rzek Pomorza. In: TOMIAŁOJĆ L. (Ed.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków: 167-188.
TOMIAŁOJĆ L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Klub Przyrodników. 2012. Stanowisko w sprawie "programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły". Świebodzin. Maszynopis.
OWSIANY M., JARZĄBEK A., SARNA S. 2007. Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód w Polsce. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Maszynopis.
GIOŚ 2013. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dostęp 12.12.2013. [http://siedliska.gios.gov.pl/].
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000.
 
 • Rysunki. W oddzielnym pliku, czarno-białe lub barwne zapisane w formatach *.tif, *.jpg lub *.cdr. Sposób wykonania rysunku powinien umożliwiać jego zmniejszenie do formatu strony lub kolumny pisma z zachowaniem czytelności (odpowiedni rozmiar czcionki, grubość linii). Podpisy do rysunków powinny zostać umieszczone w pliku, pod zasadniczym tekstem pracy, po polsku i po angielsku lub tylko po polsku. Rysunki należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu "ryc.". Na mapach należy zamieszczać miniaturowy kontur Polski z zaznaczonym kropką terenem badań.
 •  Tabele. Formatowane wg standardowych wymogów prac naukowych. Nie przyjmujemy tabel nie mieszczących się na stronie pisma. Podpisy do tabel - jak w przypadku rysunków. Tabele należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu "tab.".
 •  Zdjęcia. W formie oddzielnych plików jpg, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi przy rozmiarze planowanym w druku, opisane skrótem "fot.", z podaniem autora. Podpisy i numeracja w tekście, podobnie jak w przypadku rysunków.
 •  Notatki. Powinny zawierać, wg opisu wyżej: tytuł, tekst notatki (bez podziału na wstęp, opis terenu badań, wyniki, dyskusję), dane autora, ewentualny wykaz literatury oraz krótkie (do 100 słów) streszczenie.
 •  Recenzje wydawnictw. Prosimy o przesłanie: pełnych danych bibliograficznych recenzowanej pozycji, tekstu recenzji oraz danych autora.
 •  Sprawozdania. Powinny zawierać tekst sprawozdania lub komentarza i dane autora.
Wszystkim, nie tylko początkującym autorom, polecamy:
WEINER J. 2003. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.