Karta recenzji - wzór

Przegląd Przyrodniczy jest czasopismem przyrodniczym wydawanym 4 razy w roku, publikującym artykuły naukowe, notatki, recenzje i sprawozdania. Artykuły publikowane są po polsku z angielskim abstraktem i streszczeniem. Prace wysyłane do Przeglądu nie mogą być już opublikowane lub jednocześnie wysyłane do publikacji w innym miejscu.

Przegląd Przyrodniczy od roku 1999 jest pismem recenzowanym.

W czasie 2 miesięcy od otrzymania artykułu przez redakcję autor otrzyma informację odnośnie publikacji pracy w Przeglądzie wraz z recenzją.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji zawiera formularz recenzji podany do na stronie internetowej.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane, raz w roku na stronie internetowej publikowany jest wykaz recenzentów danego tomu.

Jeżeli praca została przyjęta, autor powinien w ciągu 2 tygodni nanieść ewentualne poprawki i odesłać pracę. Obowiązkiem autora jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów, w przeciwnym razie artykuł zostanie odrzucony.

Przed wydrukowaniem zeszytu, artykuł jest ponownie wysyłany do autora, który jest odpowiedzialny za wychwycenie drobnych błędów w pracy (literówek, pomyłek w nazwach własnych itp.). Na tym etapie nie należy już wprowadzać poważniejszych zmian w tekście, rysunkach czy tabelach. Ostateczną korektę należy wykonać w ciągu tygodnia.

Artykuły proponowane do druku w Przeglądzie Przyrodniczym powinny być nadsyłane e-mail'em, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Potwierdzenie otrzymania pracy redakcja przesyła również e-mail'em w ciągu tygodnia.

Autor przyjętej do druku pracy otrzymuje kopię publikacji w formie pliku PDF oraz 1 zeszyt Przeglądu Przyrodniczego, w którym opublikowana została jego praca.

Tekst powinien być przygotowany zwięźle i starannie zarówno pod względem merytorycznym, jak i gramatycznym oraz stylistycznym. Treść pracy, przynajmniej w ogólnych zarysach, powinna być zrozumiała dla czytelnika nie będącego specjalistą w danej dziedzinie.

Dbając o rzetelność naukową publikowanych materiałów Redakcja Przeglądu Przyrodniczego prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami ghostwriting i guest authorship.

Autorzy publikujący w Przeglądzie zobowiązani są w sposób jasny, przejrzysty i uczciwy zaświadczyć, iż są bezpośrednimi Autorami przysłanych do druku tekstów. Jeśli artykuł powstał przy współpracy innych osób, Autorzy zobowiązani są do ujawnienia ich udziału jako autorów lub współautorów tekstu lub do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

W przypadku gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, Autorzy zobowiązani są podać informacje na temat źródeł finansowania, oraz wkładzie instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Autorzy publikowanych na łamach Przeglądu artykułów i innych materiałów zobowiązani są do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady ghostwriting i guest authorship. Umowy przesyłane są do Autorów po pozytywnych recenzjach recenzentów i podjęciu decyzji opublikowania tekstu przez redakcję i stanowią podstawę prawną umożliwiającą publikację.

Wszelkie naruszenia powyższych zasad rzetelności oraz etyki naukowej będą przez Redakcję demaskowane oraz dokumentowane i ujawniane.