Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 2

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 2
ISSN: 1230-509X

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Ochrona bierna - przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody", która odbyła się w Łagowie Lubuskim w dniach 9-11 kwietnia 2010 r.

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS:

DLACZEGO BIERNA OCHRONA PRZYRODY NIE JEST W MODZIE? - Why isn't passive nature conservation trendy?
- Andrzej Jermaczek
OCHRONA BIERNA JAKO JEDNO Z NARZĘDZI OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 - Non-intervention management as one of Natura 2000 conservation tools
- Paweł Pawlaczyk
PRZYRODA IDENTYCZNA Z NATURALNĄ. OD OCHRONY BIERNEJ DO EKOSYSTEMOTWÓRSTWA - Nature identical to natural. From passive conservation to creation of ecosystems
- Marta Jermaczek-Sitak
BIERNA OCHRONA KRAJOBRAZU JAKO PODSTAWA UTRZYMANIA KORZYSTNYCH WARUNKÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA - Passive landscape conservation as a basis to maintain advantageous living conditions for man
- Mariusz Kistowski
OCHRONA GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH W POLSCE: STAN AKTUALNY, PROBLEMY I WYZWANIA. GŁOS W DYSKUSJI - Conservation of macromycetes in Poland: status quo, problems and challenges. A voice in the discussion
- Anna Kujawa
BIERNA OCHRONA PRZYRODY A BIORÓŻNORODNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA - Passive nature conservation and biodiversity on the example of Puszcza Bukowa (Bukowa Forest) near Szczecin
- Grażyna Domian, Kamil Kędra
OCHRONA BIERNA ŹRÓDLISK W REZERWATACH PRZYRODY REGIONU ŁÓDZKIEGO - Passive protection of springs in the nature reserves of the region of Łódź
- Paulina Gielniak
KIERUNKI PRZEMIAN NIEUŻYTKOWANYCH ŁĄK POBAGIENNYCH NIŻOWEJ CZĘŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA - Directions of transformation of abandoned post-marsh meadows in the lowland part of Dolny Śląsk (Lower Silesia)
- Magda Podlaska
KIEDY WARTO PROWADZIĆ CZYNNĄ, A KIEDY WYSTARCZY BIERNA OCHRONA PTAKÓW? - When is it worth to work with active and when just keep passive conservation of birds?
- Emilia Grzędzicka