Przegląd Przyrodniczy (2005) tom XVI, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
Opis

ARTYKUŁY

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S.; Rola sieci Natura 2000 w ochronie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego; 2005; XVI; 1-2; 3-13

Perzanowska J.; Siedliska przyrodnicze - problemy ich identyfikacji i wyznaczania dla nich ostoi Natura 2000; 2005; 1-2; 15-23

Benedyczak R., Terefenko P.; Systemy informacji geograficznej jako narzędzie wspomagające zarządzanie terenami chronionymi (na przykładzie Basenu Czarnocinskiego); 2005; XVI; 1-2; 25-31

Seczkowska A.; Problem typowania leśnych siedlisk przyrodniczych w ramach sieci Natura 2000; 2005; XVI; 1-2; 33-36

Urbańska M.; Miejsce mięczaków w ochronie przyrody; 2005; XVI; 1-2; 37-44

Ratyńska H., Mazur M., Jasińska A., Boratyński A.; Szata roślinna "Uroczyska Dziembówko" koło Piły; 2005; XVI; 1-2; 45-56

Przewoźniak M.; Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym: teoria - prawo - realia; 2005; XVI; 1-2; 57-72

Drzazga D., Ratajczyk N.; Planowanie przestrzenne w Polsce a system obszarów chronionych - ocena i perspektywy; 2005; XVI; 1-2; 73-93

Kistowski M.; Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze w strefie nadmorskiej w kontekście wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013; 2005; XVI; 1-2; 95-111

Supergan L.; Inwestycja liniowa w dolinie rzeki - wpływ trasy siekierkowskiej na przyrodę doliny Wisły; 2005; XVI; 1-2; 113-130

Rybacki M., Maciantowicz M.; Rozmieszczenie i liczebność płazów na terenie planowanej inwestycji drogowej w rejonie Cybinki (Województwo Lubuskie); 2005; XVI; 1-2; 131-141

Hilsberg L.; Zieleń jako element ochrony środowiska nowej drogi - ostatni etap projektowania i wykonania inwestycji (na przykładzie dróg w terenach otwartych); 2005; XVI; 1-2; 143-149

Kolasińska A.; Infrastruktura komunikacyjna zespołu przyrodniczo-krajoznawczego "Morasko" w Poznaniu siecią korytarzy ekologicznych; 2005; XVI; 1-2; 151-167

Kutyna I., Dziubak K.; Zbiorowiska roślinne na terenie składowiska osadów poflotacyjnych "Gilów"; 2005; XVI; 1-2; 169-181

Drzazga D., Ratajczyk N.; Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; 2005; XVI; 1-2; 183-199

Konca B.; Człowiek - krajobraz - gatunki specjalnej troski na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej; 2005; XVI; 1-2; 201-214