Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 2

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 2
ISSN: 1230-509X

ARTYKUŁY:


Tomasz Ślusarczyk, Mirosław Gryc, Mirosław Wantoch-Rekowski
Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce
New locations of webcap fungi Cortinarius in Poland

Marek Miłkowski, Tomasz Mokrzycki, Rafał Ruta
Nowe stanowiska wachlarzykowatych (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce
New localities of Ripiphoridae (Coleoptera) in Poland

Grzegorz Wojtaszyn, Tomasz Rutkowski, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Wojciech Stephan
Występowanie i ochrona nietoperzy w konstrukcjach drogowych i kolejowych w Polsce zachodniej
The occurrence and conservation of bats in road and railway structures in western Poland

Krzysztof Kolenda, Klaudia Kurczaba, Magdalena Kulesza
Zaśmiecanie środowiska jako śmiertelne zagrożenie dla drobnej fauny
Littering as a lethal threat to small animals

NOTATKI:

Przemysław Żurawlew
Nowe stanowisko Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce
A new locality of Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) (Coleoptera: Ripiphoridae) in Poland

Dariusz Sobczyk, Sylwia Sobczyk
Obserwacja kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. w krajobrazie rolniczym środkowo-zachodniej Wielkopolski
A sighting of the Great Capricorn Beetle Cerambyx cerdo L. in an agricultural landscape of Western Wielkopolska

Artur Pliszko
Obserwacja czarnowrona Corvus Corvus na Pojezierzu Zachodniosuwalskim
An observation of Carrion Crow Corvus corone in the Western Suwałki Lakeland