Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 4

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 4
ISSN: 1230-509X


Zeszyt zawiera materiały z sesji: Planowanie ochrony przyrody - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?, zorganizowanej przez Klub Przyrodników w dniach 10-12 kwietnia 2015, w Łagowie Lubuskim.

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS

Andrzej Jermaczek
Planowanie ochrony przyrody - między iluzją a światem realnym
Planning nature conservation - between illusion and reality

Dorota Horabik, Andrzej Jermaczek, Robert Stańko
Doświadczenia Klubu Przyrodników w planowaniu i realizacji ochrony obszarów Natura 2000
Experiences of the Naturalist Club in planning and implementing conservation of Natura 2000 sites

Tomasz Figarski, Maciej Szczygielski
Zagrożenia w parkach narodowych - jak je zdefiniować w świetle celów ochrony parków?
Threats in Polish national parks - how to define them in the light of protection goals?

Marta Jermaczek-Sitak
Interpretacja i ocena stanu siedlisk - doświadczenia transgraniczne na przykładzie Dolnej Odry
Interpretation and assessment of habitats - cross-border experience in Lower Odra Valley

Robert Stańko, Lesław Wołejko, Filip Jarzombkowski, Magdalena Makles, Dorota Horabik
Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce
Protection of alkaline fens in Poland

Adam Kapler, Jerzy Puchalski
Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin
Inconsequent use of the highest threat categories: EX and EW as the cause of difficulties in planning of ex situ conservation and assisted migration of rare plant species

Marcin Pakuła, Mariusz Twardowski
Budowa zbiorników kompensacyjnych i odłowy ryb w celu ochrony płazów na przykładzie 4 zbiorników przy autostradzie A2 w SOO Rynna Jezior Obrzańskich
Construction of compensating ponds and fish catches to protect amphibians on the example of 4 ponds by the A2 motorway at SAC Postglacial Channel of Obrzańskie Lakes

Kamil Kędra, Anna Gazda
Planowanie ochrony grzybów w oparciu o ich siedliska - Głos w dyskusji nad ochroną grzybów i propozycja metody oceny ich zagrożenia
Habitat-oriented fungal conservation planning

NOTATKI / NOTES

Monika Myśliwy, Paulina Madejska
Monitoring siedliska przyrodniczego 6430-3: niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe na obszarze Goleniowskiej Doliny (Pomorze Zachodnie)
Monitoring of natural habitat 6430-3: hydrophilous tall herb fringe communities of plains in the area of the Goleniowska Ina Valley (Western Pomerania)