Zeszyt 2/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Rafał Ruta, Wojciech Gruszka, Szymon Rogala, Katarzyna Żuk
Walory przyrodnicze Borów Kujańskich
Natural values of the Bory Kujańskie forest
Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 3-75
Robert Rozwałka, Andrzej Zawal
Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) Rezerwatu Świdwie
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Świdwie Nature Reserve
Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 76-90
Rafał Ruta
Zabytkowy park w Kujanie koło Złotowa jako ostoja saproksylicznych chrząszczy (Insecta: Coleoptera)
An old park in Kujan near Złotów as a refuge of saproxylic beetles (Insecta: Coleoptera)
Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 91-100
Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś
Występowanie łosia Alces alces w Województwie Lubuskim
The occurrence of the Eurasian elk Alces alces in Lubuskie Province
Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 101-109
NOTATKI / NOTES
Artur Pliszko
Nowe stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Phallaceae) na Wyżynie Śląskiej
A new stand of Red Stinkhorn Mutinus ravenelii (Phallaceae) in the Silesian Upland
Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 110-112
Rafał Ruta
Nothorhina muricata (Dalman, 1817) na Pomorzu (NW Polska)
Nothorhina muricata (Dalman, 1817) in Pomerania (NW Poland)
Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 113-116
Jan M. Kaczmarek, Mikołaj Kaczmarski, Katarzyna Pędziwiatr, Paulina Konieczna
Podsumowanie projektu "Atlas płazów Poznania"
"Atlas of amphibians of the city of Poznań" – project résumé
Przegląd Przyrodniczy XXV, 2 (2014): 117-123