Zeszyt 3/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 3
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
DYLEMATY STRATEGICZNEGO PLANOWANIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ŻUŁAW WIŚLANYCH W ŚWIETLE POTRZEB OCHRONY PRZYRODY I SPOŁECZEŃSTWA - The dillemas in flood control planning for Żuławy Wiślane in the light of the needs of nature conservation and the needs of society - Mariusz Kistowski Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 3-20
PRZEKSZTAŁCENIA ROŚLINNOŚCI ŁĘGOWEJ W REZERWATACH PRZYRODY POLSKI ŚRODKOWEJ - Changes of the riparian vegetation in the nature reserves of Central Poland - Arkadiusz Grzelak Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 21-37
FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH ŚRÓDLEŚNYCH NISZ ŹRÓDLISKOWYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM - The vascular plants of the forest spring niches in the region of Łódź - Paulina Grzelak Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 38-45
OCHRONA I REGENERACJA EKOSYSTEMÓW MOKRADŁOWYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA STRZAŁOWO W PUSZCZY PISKIEJ - EFEKTY I KONTROWERSJE - Protection and regeneration of marshy ecosystems in Strzałowo forest Division in Pilska primeval forest - effects and controversies - Andrzej Ryś Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 46-67
POLE GOLFOWE - ZAGROŻENIE DLA EKOSYSTEMÓW WODNYCH - Golf course - a threat to water ecosystems - Graźyna Domian Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 68-82
CHARAKTER I STAN ZACHOWANIA ŁĄK SELERNICOWYCH CNIDION W ZACHODNIEJ POLSCE A WARUNKI WODNE - Character and preservation status of Cnidion meadows in Western Poland versus water conditions - Marta Jermaczek-Sitak Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 83-90
KONCEPCJA RENATURYZACJI FRAGMENTU DOLINY LENIWEJ OBRY W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 - A concept for renaturisation of a section of the Obra Leniwa valley within the framework of nature compensation related to the construction of A2 motorway - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 91-105
ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH PRAC MELIORACYJNYCH W 2010 R. - Threats to surface waters in Świętokrzyskie Province in the context of land melioration works planned in 2010. - Joanna Przybylska, Roman Maniarski Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 106-110
WSKAŹNIKI BIOTYCZNE STOSOWANE W MONITORINGU WÓD OD CZASU IMPLEMENTACJI W POLSCE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ - Biotic indices used in Poland since the implementation of Water Framework Directive - Piotr Panek Przegląd Przyrodniczy XXII, 3 (2011): 111-123