Zeszyt 1-2/2009
Przegląd Przyrodniczy Tom XX Zeszyt 1-2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
NOWE STANOWISKA RZADKICH I ZAGROZONYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH NA POJEZIERZU ZACHODNIOSUWALSKIM - New localities of rare and endangered vascular plants in the Zachodniosuwalskie Lakeland - Artur Pliszko Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 3-10
RZADKIE I ZAGROŻONE GATUNKI GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH ZNALEZIONE NA TERENIE OBSZARU CHRONIONEGO "OWCZARY" - Rare and protected species of large-fructification fungi found in 'Owczary' protected area - Tomasz Ślusarczyk Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 11-33
NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC BIAŁOGÓRY (POMORZE GDAŃSKIE) - Mycological notes from the area of Białogóra (Gdańskie Pomerania) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 35-43
OBSERWACJE WYBRANYCH GATUNKÓW PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA) W POLUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - Observations of some Orthoptera species in south part of Lubuskie Province - Ryszard Orzechowski Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 45-50
SZCZEŻUJA CHIŃSKA SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) - JAK JĄ ROZPOZNAĆ? - Chinense pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) - how to recognize this new alien species? - Maria Urbańska, Tadeusz Mizera Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 51-58
AWIFAUNA LĘGOWA PROJEKTOWANEGO REZERWATU "ZGIERZYNIECKIE UROCZYSKO" - STAN OBECNY I ZMIANY LICZEBNOŚCI - Breeding avifauna of the proposed reserve 'Zgierzynieckie Uroczysko' - current status and size changes - Przemysław Wylęgała, Adrianna Bogdanowska Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 59-67
PTAKI LĘGOWE W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM OKOLIC ŁAGOWA (ZACHODNIA POLSKA, LUBUSKIE) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM GRUNTÓW ODLOGOWANYCH - Breeding birds of farmland in the vicinity of Łagów (western Poland) with focus on abandoned land - Ryszard Orzechowski, Danuta Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 69-81
ZIMOWANIE PTAKÓW W ZADRZEWIENIACH ŚRÓDPOLNYCH W ŁAGOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I OTULINIE (WOJ.. LUBUSKIE) W SEZONIE 2007-2008 - Wintering of birds in midfield tree stretches in Łagowski Landscape Park and its buffer zone (Lubskie Province) in the season 2007-2008 - Danuta Jermaczek, Ryszard Orzechowski Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 83-91
AWIFAUNA LĘGOWA KOMPLEKSU SIEDLISK KSEROTERMICZNYCH NA KRAWĘDZI DOLINY ODRY W OWCZARACH (WOJ.. LUBUSKIE) - Breeding avifauna of the xerothermic habitat complex on the verge of the River Odra valley in Owczary (province Lubuskie) - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 93-107
NOTATKI:
VALLEIUS DILATATUS (FABR.) (STAPHYLINIDAE - KUSKOWATE) W DOLINIE RZEKI SŁUPI W OKOLICACH SŁUPSKA (UTM XA33) - Hornet rove beetle Velleius dilatatus (Fabr.) (Staphylinidae) in the River Słupia Valley near Słupsk (UTM XA33) - Jan Jakubczyk Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 108-109
STANOWISKA DŁUGOSKRZYDLAKA SIERPOSZA PHANEROPTERA FALCATA (PODA, 1791) (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) W POWIECIE PLESZEWSKI W ROKU 2009 - Localities of bush cricket Phaneroptera falcata (PODA, 1791) (Orthoptera, Tettigoniidae) in the District of Pleszew in the year 2009 - Przemyslaw Żurawlew Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 110-113
SKŁAD GATUNKOWY, SUKCES ROZRODCZY I PREFERENCJE SIEDLISKOWE BATRACHOFAUNY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W WAŁBRZYCHU - Species composition, breeding success and habitat preferences of batrachofauna in Family Allotment Gardens in Wałbrzych - Agnieszka Tomalka-Sadownik Przegląd Przyrodniczy XX, 1-2 (2009): 113-117