Zeszyt 3-4/2009
Przegląd Przyrodniczy Tom XX Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
OCHRONA PRZYRODY - MIĘDZY UTOPIĄ A PRAGMATYZMEM - Nature conservation - between utopia and pragmatism - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 3-11
PROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZYRODY W ŚWIETLE ANALIZY DOKUMENTÓW POLITYKI EKOLOGICZNEJ - A proposal for indicators of nature conservation efficiency in the light of an assessment of environmental policy documents - Mariusz Kistowski, Anna Szczypińska, Katarzyna Michałowska Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 13-41
RESTYTUCJA ROŚLINNOŚCI TORFOWISKOWEJ PO PRZEMYSŁOWYM WYDOBYCIU TORFU - ZAŁOŻENIA, DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I WYNIKI - Restoration of bog flora in former peat excavation areas: assumptions, previous experience and results - Maria Herbichowa, Paulina Ćwiklińska, Agnieszka Sadowska Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 43-53
STAN ZACHOWANIA WYBRANYCH TORFOWISK NAKREDOWYCH POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ - Conservation status of selected chalk-bed peatbogs in North-West Poland - Piotr Waloch Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 55-70
WALORY FLORY NACZYNIOWEJ JEZIORA DOŁGIE WIELKIE (SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY) NA TLE JEJ HISTORYCZNYCH NOTOWAŃ - The values of vascular flora in Lake Dołgie Wielkie (Słowiński National Park) against historical ratings - Jakub Grabowski, Emilia Kil, Adam P. Kubiak, Piotr Niedźwiedzki, Marta Turtoń, Izabela Zając Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 71-78
PERSPEKTYWY OCHRONY CENNYCH GATUNKÓW I SIEDLISK NA OBSZARZE NATURA 2000 "ŁĄKA W BĘCZKOWICACH" - The outlook for protection of precious species and habitats at Natura 2000 site 'Łąka w Bęczkowicach' - Błazej Chmielecki, Anna Halladin-Dąbrowska, Piotr Niedźwiedzki, Natalia Ratajczyk Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 79-86
STAN ZACHOWANIA I SPOSOBY OCHRONY RZADKICH SKŁADNIKÓW FLORY GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - Conservation status and protection methods of rare flora's elements of Górzno-Lidzbark Landscape Park - Tomasz Załuski, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Iwona Łazowy-Szczepanowska Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 87-104
NOTATKI:
EFEKTYWNOŚĆ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - Efficiency of conservation in nature reserves of Wielkopolskie Province - Arkadiusz Gawroński, Agnieszka Gawronska Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 105-110