Zeszyt 4/2019
PP nr 4 2019 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Anna Moś

TEORIA A PRAKTYKA WDRAŻANIA SIECI NATURA 2000 NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Theory and practice of Natura 2000 network implementation – an example of Pomorskie Voievodship.

Przegląd Przyrodniczy XXX, 4 (2019): 3-15

Barbara Iwaniuk, Tomasz Figarski, Maciej Szczygielski

WYBRANE PROBLEMY SPORZĄDZANIA PLANÓW URZĄDZENIA LASU NA OBSZARACH NATURA 2000
Selected problems for preparing forest management plans in Natura 2000 sites

Przegląd Przyrodniczy XXX, 4 (2019): 16-26

Jolanta Kujawa-Pawlaczyk †, Paweł Pawlaczyk

PLANOWANIE OCHRONY SIEDLISK NADMORSKICH W OBSZARZE NATURA 2000 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU JEZIORO WICKO I MODELSKIE WYDMY PLH320068
Coastal habitats conservation management planning, case study of Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068 Natura 2000 site

Przegląd Przyrodniczy XXX, 4 (2019): 27-57

Grażyna Domian

ZAGROŻENIA DLA OBSZARU NATURA 2000 ZWIĄZANE Z DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI NA PRZYKŁADZIE WZGÓRZ BUKOWYCH
Threats to the Natura 2000 area related to administrative decisions on the example of Wzgórza Bukowe site

Przegląd Przyrodniczy XXX, 4 (2019): 58-95

Katarzyna Barańska

WPŁYW POŁOŻENIA W OBRĘBIE SIECI NATURA 2000 NA STAN OCHRONY SIEDLISKA 6210 MURAWY KSEROTERMICZNE W POLSCE
Impact of location within the Natura 2000 network on the conservation status of habitat 6210 xerothermic grasslands in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXX, 4 (2019): 96-107

Andrzej Jermaczek, Łukasz Kwaśny

CZY SIEĆ NATURA 2000 W POLSCE POKRYWA SIĘ Z OBSZARAMI BEZ INFRASTRUKTURY – POTENCJALNYMI OBSZARAMI DZIKIMI? Does the Natura 2000 network in Poland cover with areas without infrastructure - potential wild areas?

Przegląd Przyrodniczy XXX, 4 (2019): 108-131