Zeszyt 1-2/2008
Przegląd Przyrodniczy Tom XIX Zeszyt 1-2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
STOPIEŃ POZNANIA ROZMIESZCZENIA, OCENA ZAGROŻEŃ I PROPONOWANE FORMY OCHRONY PACHNICY DĘBOWEJ OSMODERMA EREMITA NA DOLNYM ŚLĄSKU - Recognition of distribution, threat analysis and proposed forms of protection of the heremit beetle Osmoderma eremita in Lower Silesia - Marcin Kadej, Adrian Smolis Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 3-17
STAN POZNANIA ROZMIESZCZENIA, OCENA ZAGROŻEN I POROPONOWANE FORMY OCHRONY JELONKA ROGACZA LUCANUS CERVUS L. (COLEOPTERA, LUCANIDAE) NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI - Recognition of distribution , threat analysis and proposed forms of protection for stag beetle Lucanys cervus L. (Coleoptera, Lucanidae) in SW Poland - Adrian Smolis, Marcin Kadej Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 19-16
FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE NA OBSZARACH CHRONIONYCH W RAMACH SIECI NATURA 2000 - Functioning of farms implementing agrienvironmental programs in the Natura 2000 sites - Krzysztof Szoszkiewicz, Danuta Płuciennik, Ewelina Kowańdy, Tomasz Zgoła Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 17-22
LEŚNE SIEDLISKA PRZYRODNICZE W EKOSYSTEMACH ŹRÓDLISKOWYCH GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - Forest habitats in spring ecosystems of the Górzno-Lidzbark Landscape Park - Dorota Gawenda-Kempczyńska Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 23-41
INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS - JEDNO ZE ŹRÓDEŁ PROBLEMÓW W IDENTYFIKACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH - Interpretation Manual of European Union Habitats - one of the sources of problems in the identification of natural habitats - Jacek Herbich Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 43-52
Czy każda łąka jest "naturowa"? Wybrane problemy z interpretacją łąkowych i murawowych siedlisk przyrodniczych w Polsce zachodniej - Is every meadow "Natura 2000"? Selected problems in the interpretation of meadow and grassland biotopes in Western Poland - Marta Jermaczek Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 53-65
Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l. w Polsce - monitoring, zasoby i ochrona - The heremit beetle Osmoderma eremita s.l in Poland - monitoring, resources and protection - Andrzej Oleksa, Robert Gawroński Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 67-78
Brzezina bagienna (*91D0-1) czy torfowisko (7120-1, 7140-1)? Próba rozwiązania problemu - Birch bog woodland (*91D0-1) or bog (7120-1, 7140-1)? An attempt of solving the problem - Iwona Łazowy-Szczepanowska, Tomasz Załuski Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 79-89
Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej w Polsce: wyniki i wnioski dla ochrony - Assessment of conservation status of animal species of Community Interest in Poland: results and implications for nature conservation - Małogorzata Makomaska-Juchiewicz Przegląd Przyrodniczy, XIX, 1-2 (2008): 91-108