Zeszyt 1-2
Przegląd Przyrodniczy Tom XVIII Zeszyt 1-2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Andrzej Jermaczek

Zalesianie gruntów porolnych a ochrona przyrody

Afforestation of formerly arable land viewed as an issue in nature conservation
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 3-14

Marek Maciantowicz

Problem zalesień w kontekście globalnych zmian klimatycznych

Problem of afforestation in the context of global climate change
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 15-28

Danuta Jermaczek

Analiza rozmieszczenia i struktury zadrzewień powstałych na odłogowanych grutach porolnych w okolicach Łagowa w latach 1990-2007

Analysis of distribution and structure of tree plantings on formerly arable fallow land near Łagów in the years 1990-2007
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 29-53

Marta Jermaczek

Naturalne sukcesja lasu na gruntach porolnych w okolicach Łagowa - znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Natural succession of forest on formerly arable land near Łagów and its significance for maintaining biodiversity
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 55-67

Ryszard Orzechowski

Awifauna lęgowa zadrzewień powstałych na gruntach porolnych w okolicach Łagowa

Breeding bird community of abandoned arable land overgrown by forest in secondary succession in the vincinity of Łagów (western Poland)
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 69-76

Albert Wiaderny

Porównanie struktury przestrzennej i wiekowej oraz składu gatunkowego fanerofitów w zbiorowiskach lesnych rozwijających się na nieużytkowanych murawach kserotericznych na obszarze ochronnym "Owczary"

Comparison of spatial and age structure and species composition of phanerophytes in sylvan communities growing on not managed xerothermic grasslands in the con area "Owczary"
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 77-108

Anna Matysiak

Porównanie roślinności terenów porolnych zalesioncyh i pozostawionych naturalnej sukcesji w Kampinoskim Parku Narodowym

The comparison of vegetation on forested and left to natural succession formerly arable land in Kampinos National Park
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 109-191

Miłosz Owieśny, Andrzej Grzywacz

Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kaminoskiego Parku Narodowego

The occurence of Carabidae (Col.) i Lepidoptera in the naturaland artificial regeneration on former agricultural land in Kampinos National Park, Central Poland
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 192-202

Adam Olszewski

Awifauna lęgowa gruntów porolnych Kaminoskiego Parku Narodowego

Nesting avifauna of formerly arable land in Kampinos National Park
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 203-217

Katarzyna Barańska, Michał Żmihorski

Roślinność ciepłolubna w krajobrazie wzrastającej lesiśtości: przykład muraw kserotericznych nad Dolną Odrą w ciągu ostatnich 40 lat

Thermophilous flora in the landscape of increasing forest coverage: the case of calcareous xeric grasslands in the Lower Odra Valley in the last 40 years
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 219-226

Paweł Góras, Anna Orczewska

Zróżnicowanie runa w lasach sosnowych posadzonych na gruntach porolnych i w starych lasach sosnowych na siedlisku boru mieszanego świeżego

Differentiation of the herbaceous layer of the post-arable and ancient pine forests developing on a habitat of recent mixed pine forests
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 227-241

Artur Adamczak

Acer negundo L. i Padus serotina (ehrh.) Borkh. jako kenofity inicjujące rozwój formacji drzewiastej na odłogach

Acer negundo L. and Padus serotina (Ehrh.) Borkh. as kenophytes initiating the development of wildwoods on fallow lands
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 243-253

Marek Sławski

Spontaniczne odtwarzanie lasu na porzuconych gruntach rolniczych na tle zmian wybranych właściwości gleby

Spontaneous regeneration of forest on abandoned fileds against the background of selected soil properties
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 243-253

Andrzej Jagodziński, Grzegorz Rączka, Paweł Strzeliński, Andrzej Węgiel

Symulacja tempa akuulacji węgla na gruntach przeznaczoncyh do zalesienia w "Powiatowym programie zwiększenia lesistości miasta Wrocławia"

Simulation of carbon accumulation rate on areas intended for afforestation in the "Programme for the augmentation of forest cover in the city of Wrocław"
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 279-289
NOTATKI / NOTES:

Małgorzata Rudy

Występowanie zimowitu jesiennego Colchicum autumnale L. w runie lasu łęgowego w górach Wałbrzyskich - pozostałość po łące

Occurence of meadow saffron Colchicum autumnale L. in the undergrowth of riparian forest in Wałbrzyskie Mts. - a remnant of a meadow
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 290-291

Joanna Mieszkowicz

Projekt "Czas na las" - sposób na łagodzenie zmian klimatycznych

Project "Time for forest" as a way to moderate climate change
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 292-295

Michał Rewucki

Zalesienia gruntów porolnych w "Programie rozwoju Obszarów Wiejskich"

Afforstation of formerly arable land in the "Rural Development Programme"
Przegląd Przyrodniczy, XVIII, 1-2 (2007): 295-299