Zeszyt 3-4
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Ludwik Tomiałojć

Więcej rzetelności w wypowiedziach o zagrożeniach dla przyrody i środowiska

More reliability in the environmental and ecological rhetoric
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 3-7

Marcin Stanisław Wilga, Stanisław Taryma

Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza na obszarze politechniki gdańskiej na podstawie obserwacji porostów

Research of air pollution levels within the area of the Polytechnic of Gdańsk based on observation of lichens
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 9-15

Anna Kujawa

"Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mykoklogicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005

"Register of protected and endangered fungi species" - a new form of collecting records of fungi originating from amateur mycologists. Recapitulation of year 2005.
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 17-52
Cierzniak T., Ratyńska Halina, Banaszak J., Kaczmarek L.

Wpływ ochrony ścisłej na murawę kserotericzną oraz faunę pszczół na przykładzie ozu nad jeziorem budzyńskim (Wielkopolski Park narodowy)

Influence of strict prptection on xerothermic grassland and bee fauna on the esker near the Budzyńskie Lake (Wielkopolska National Park).
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 34- (2005): 53-83

Maria Wolender, Andrzej Zych

Chrząszcze Coleoptera wybranych zbiorowisk roślinnych rezerwatu krajobrazowego "Wzgórze widokowe nad Międzyodrzem"

Beetle Coleoptera in selected plants communities of the landscape nature reserve "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem"
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 85-93
Michał Leszczyński, Bartłomiej Pacuk, Piotr Kasprzycki

Skład Gatunkowy drobnych kręgowców złowionych w pułapki typu barbera w lasach leśnictwa białośliwie (Dolina noteci)

Species composition of small vertebrates captured in the Barber traps in the area of Białośliwie forest district (Noteć river valley)
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 95-105
Andrzej Skibbe

Materiały do znajomości awifauny lęgowej zachodniej części pojezierza kaszubskiego

Materials for familiarization of nesting avifauna of the western part of the Kaszubskie District
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 107-120
Tadeusz Czwałga, Hieronim Wasilewski

Ptaki lęgowe gryżyńskiego parku krajobrazowego w roku 2000 - liczebność i rozmieszczenie wybranych gatunków

Nesting avifauna of Gryżyński Landscape Park in 2000 - population size and distribution of selected species.
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 121-148
Małgorzata Pstrocka, Grzegorz Rak

Wpyw turystyki pieszej na środowisko przyrodnicze - przegląd literatury

Environmental impact of hiking - a state-of-knowledge review
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 149-160
NOTATKI / NOTES:
Marcin Stanisław Wilga

Grzybolubka Lepka Asterphora parasitica (Pres.: FR) Singer w lasach oliwskich (Trójmiejski park krajobrazowy)

Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer in Oliwskie Forest (Trójmiasto Landscape Park)
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 161-164
Marcin Stanisław Wilga

Stanowisko Maślaka błotnego suillus flavidus (FR.: FR) J.s.Presl w rezerwacji przyrody "Mierzeja sarbska" koło łeby

A site of bolete Suillus flavidus (Fr.: Fr) J.S.Presl in nature reserve "Mierzeja Sarbska" near Łeba
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 165-170
Sławomir Zieliński, Mateusz Zieliński, Leszek Zieliński

Stwierdzenie Meteoectus paradoxus (LiNNaeus, 1761) (Coleoptera: Rhipiporidae) w gdańsku

A recording of Metoecus paradoxus (LINNAEUS, 1761) (Coleoptera: Rhipiporidae) in Gdańsk
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 170-171
Sławomir Zieliński, Dawid Graczyk

Nowe stanowisko obwężyna lśniącego Stenostola dubia (LAICH.) (Coleoptera: Cerambycidae) na północy polski i potrzeba ich ochrony

New sites of the longhorn beetle Stenostola dubia (LAICH.) (Coleoptera: Cerambycidae) in northern Poland and the need to protect them.
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 171-173
Aleksandra Szurlej, Grzegorz Kopij

Jesienne migracje ptaków wodno-błotnych na zbiorniku wodnym "Komorów" w komorowie koło świdnicy

Autumn migration of waterfawl at the "Komorów" reservoir in the Komorów near Świdnica
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 174-176
Waldemar Michalak

Kilka przykładów nietypowego usytuowania gniazda przez sierpówkę steptopelia decaocto w lesznie

A few examples of untypical location of a nest by the Collared Turtle Dove Streptopelia decaocto in Leszno
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 176-179
Dariusz Szyra

Obserwacja bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis na ziemi lubuskiej

Recording of the Red-Breasted Goose Branta ruficollis on Lubusz Lands
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 179-180
Justyna Barteczka, Bogdan Rudzionek, Andrzej Konopka

Wiosenna obserwacja piaskowca Calidris alba, szlamnika Limosa Lapponica i szczudłaka himantopus himantopus w dolinie środkowej noteci

Spring observation of the Sanderling Caldris alba, Bar-tailed Gotwit Limosa lapponica and Black-winged Stilt Himantopus himantopus in the middle stretch of Notec river valley
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 181
Andrzej Chmielewski

Zimowanie mandarynki Aix galericulat w międzyrzeczu

Wintering of the Mandarin Aix galericulat in Międzyrzecz
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 182
Iwona Zielińska, Mateusz Zieliński, Sławomir Zieliński

Obserwacja zimorodka Alcedo atthis L. w gdańsku

Observation of kingfisher Alcedo atthis L. in Gdańsk
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 183
Dariusz Szyra

Stwierdzenie nawałnika burzowego hydrobates pelagicus na polskim wybrzeżu

Recording of the Storm-Petrel Hydrobates pelagicus on Polish coast
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 184-185
Andrzej Chmielewski

Pierwsze Stwierdzenie szopa pracza procyon iotor w okolicach zespołu pzryrodniczo-krajobrazowego uroczyska międzyrzeckiego rejenu umocnionego

The first recording of raccoon Procyon iotor in the vincinity of "Międzyrzecz Fortified Area" Nature & Landscape Complex
Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 185-186
PRZEGLĄD WYDAWNICTW / REVIEWS:
Jacek Błażuk

zAMACHOWSKI w. (RED.) 2004
bIOLOGIA PŁAZÓW I GADÓW - OCHRONA HERPETOFAUNY. vII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HERPETOLOGICZNA 28-29 WRZEŚNIA. wYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII PEDAGOGICZNEJ, kRAKÓW

Przegląd Przyrodniczy, XVI, 3-4 (2005): 187-188