Zeszyt 3-4
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Marcin Stanisław Wilga

grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes)* doliny zielonej (lasy oliwskie)

The report on macromycetes in Zielona valley (Oliwskie Forest)
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 3-18

Grzegorz Grzegorz

struktura przestrzenna zooplanktonu jeziora piaseczno (wdecki park krajobrazowy) w okresie miksji jesiennej

The spatial structure of zooplankton of Lake Piaseczno (Wda Landscape Park) in autumnal water mixing period
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 19-29

Beata Bosiacka, Monika Myśliwy

chrząszcze coleoptera wybranych środowisk w okolicach jeziora głębokiego w szczecinie

Beetles Coleoptera in selected habitats near Lake Głębokie in Szczecin
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 29-41
Tomasz Majewski

Roślinność śródpolnych oczek wodnych w zachodniej części wybrzeża słowińskiego

The vegetation of midfield water bodies in western part of Słowińkie Costland
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 31-61

Jacek Zieliński

Awifauna lęgowa trzech terenów zielonych w bydgoszczy

Breeding avifauna of three green areas in Bydgoszcz
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 63-73
Dariusz Ożarowski

ptaki zbiorników wodnych oraz terenów przyległych na obszarze trójmiejskiego parku krajobrazowego

Avifauna of water reservoirs and adjacent areas in the Trójmiasto Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 75-82
Mateusz Ciechanowski, Jan Krzysztof Kowalczyk, Jacek Błażuk

waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej "Biała Góra", "Kwidzyńskie ostnice" i "Miłachowo" (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementu fauny (insecta, amphibia, reptilia, aves, mammalia)

Evaluation of xerothermic vegetation reserves "Biała Góra", "Kwidzyńskie Ostnice" and "Miłachowo" (Pomerania) based on selected elements of fauna (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves. Mammalia)
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 83-108
Grzegorz Kopij

Analiza biometryczna literatury dotyczącej kregowców lądowych (tetrapoda) polski za lata 1971-2000

A biblioeric analysis of the literature on land vertebrates (Tetrapoda) occurring in Poland for years 1971-2000
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 109-116
Anna Świercz

przemysł cenemtowo-wapienniczy a występowanie wybranych gatunków storczyków

Cement and lime industry and the occurrence of selected species of orchids
Przegląd Przyrodniczy, XV, 3-4 (2004): 117-123