Zeszyt 3-4
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Ludwik Tomiałojć  

Ochrona przyrody a rozwój zrównoważony – o skutkach różnego rozumienia zakresów pojęć

Nature conservation and sustainable development – on the consequences of confusing the notions
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 3-18

Mariusz Kistowski

Czy polski system planowania przestrzennego zapewnia skuteczną ochronę przyrody?

Does polish system of physical planning ensure effective nature conservation?
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 19-36

Alicja Kolasińska

Rola korytarzy ekologicznych w ochronie przyrody

The role of ecological corridors in nature conservation
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 37-60
Natalia Trzcinka, Dominik Drzazga

Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Preservation of nature value in the city’s space – a case study of the city of Łódź spatial development programme

Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 61-70

Janina Borysiak, Wojciech Stachnowicz

Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko-Radojewo-Umultowo w Poznaniu

Delimitation of environment-forming areas for the local plan of spatial management of the Morasko-Radojewo-Umultowo district in the city of Poznań
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 71-84
Sławomir Zieliński

Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) obiektów chronionych Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza na tle zagadnień roli obumierającego i martwego drewna w ekosystemach leśnych oraz innych jednostkach ekologicznych

Contribution to the knowledge of the Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of protected areas in Ziemia Lubuska, Wielkopolska and Pomerania Regions against a background of dying and dead wood function in forest ecosystems and other ecological units
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 85-94
Krzysztof Badora

Konflikty przestrzenne autostrada – ochrona przyrody na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4

Motorway vs. nature conservation: Opole section of A-4 motorway – an example of spatial conflict
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 95-120
Halina Ratyńska, Amelia Lewandowska

Szata roślinna skansenu w Ochli koło Zielonej Góry na tle warunków siedliskowych i oddziaływań człowieka

Plant cover of skansen park in Ochla near to Zielona Góra – on the background of habitat conditions and human pressure
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 121-138
Dominik Drzazga, Natalia Trzcinka

Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni – na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi

Conflicts in the field of nature conservation and other functions of land use – a case study of Łagiewnicki Forest in Łódź
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 139-150
Alicja Barć

Enklawy najstarszych drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba Mill. w krajobrazie Beskidu Małego

Enclaves of the oldest tree stands with participation of silver fir Abies alba Mill. in the landscape of the Beskid Mały Range
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 3-4 (2003): 151-153