Zeszyt 1/2023
PP nr 1 2023 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

ARTYKUŁY/PAPERS

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa

REJESTR GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ XI. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2015

Register of protected and endangered fungi in Poland. Part XI. A list of species added in 2015

Przegląd Przyrodniczy XXXIV, 1 (2023): 3-72

Michał Jantarski

LICZEBNOŚĆ PERKOZÓW Z RODZAJU PODICEPS W OKRESIE LĘGOWYM NA STAWACH RYBNYCH W POLSCE W LATACH 2016–2018 I 2019–2021

Abundance of Podiceps grebes in the breeding season on the fish ponds in Poland in the years 2016–2018 and 2019–2021

Przegląd Przyrodniczy XXXIV, 1 (2023): 73-85

Jakub Nowak

NIETOPERZE ZIMUJĄCE W SYSTEMIE PTASIEJ STUDNI W TATRACH W SEZONIE 2022/2023

Bats wintering in the Ptasia Studnia Cave System in Tatra Mts during the 2022/2023 season

Przegląd Przyrodniczy XXXIV, 1 (2023): 86-93

Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko–Warchałowska

MAŁY STRYCH, ISTOTNA DLA ZACHOWANIA GATUNKU KOLONIA ROZRODCZA PODKOWCA MAŁEGO RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS – KAPLICA W RADZIECHOWACH

A small attic, a breeding colony of the lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros important for the preservation of the species - a chapel in Radziechowy

Przegląd Przyrodniczy XXXIV, 1 (2023): 94-102

Rafał Ruta

PLAN JOHANNA SCHMIEDICKEGO Z 1815 R. JAKO ŹRÓDŁO DO HISTORII LASÓW POŁOŻONYCH NA PÓŁNOC OD PIŁY (NW POLSKA)

A plan by Johann Schmiedicke from 1815 as a source on the history of forests situated north of Piła (NW Poland)

Przegląd Przyrodniczy XXXIV, 1 (2023): 103-112
NOTATKI/NOTES

Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk

NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU CHRZĄSZCZY (COLEOPTERA) Z WYBRANYCH RODZIN NA TERENIE MIASTA GDYNI

New data on the occurrence of beetles (Coleoptera) from selected families in the city of Gdynia

Przegląd Przyrodniczy XXXIV, 1 (2023): 113-117