W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana, i 15 maja weszła w życie, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/EU z 16 kwietnia 2014 r., zmienająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (tzw. dyrektywę EIA). Nowe przepisy muszą się stosować do spraw wszczynanych po 16 maja 2017 r. Wprowdzane zmiany są następujące:

Wyeksponowano, że w procedurze OOŚ obowiązkowa jest analiza wpływu na różnorodność biologiczną oraz "gatunki i siedliska chronione na podstawie dyrektywy siedliskowej i ptasiej" (sformułowanie przepisu nie zawęża tego obowiazku do obszarów Natura 2000, ani do gatunków chronionych!). Wyeksponowano też, że w procedurze OOŚ musi być analizowane oddziaływanie na krajobraz.

Wprowadzono obowiązek rozstrzygania o potrzebie OOŚ w 90 dni, z możliwością przedłużenia ze względu na złożoność sprawy. Wprowadzono, na poziomie UE, obowiązek uzasadniania deccji o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ.

Państwa członkowskie muszą zapewnić, że "raport oddziaływania na środowisko będzie przygotowany przez ekspertów posiadających odpowiednie kompetencje". Równocześnie, państwa członkowskie muszą zapewnić, że organ powadzący ooś będzie dysponował odpowiednią wiedzą fachową lub dostępem do niej, aby dokonać analizy raportu.

Termin składania uwag i wniosków społeczeństwa w postępowaniu OOŚ będzie musiał być co najmniej 30-dniowy.

Wprowadzono zakaz wydawnania decyzji środowiskowych samemu sobie (gdy organ jest zarazem inwestorem).

Zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia kar za naruszanie przepisów wykonujących dyrektywę; kary muszą być proporcjonalne, odstrzaszające i skuteczne.

Wprowadzono wyraźny obowiązek przedstawiania w raporcie i analizowania w OOŚ kumulacji oddziaływania z oddziaływaniem innych już realziowanych lub zatwierdzonych przedsięwzięć. Wyraźnie wskazano, że ocena wpływu na wody obejmuje ocenę wpływu na jej ilość, jakość i cechy hydromorfologiczne (niezależnie od wepływu na florę i faunę). Wprowadzono wyraźny obowiazek przedstawiania w raporcie i analizowania w OOŚ możliwości minimalizacji oddziaływań. Wprowadzono obowiązek analizowania wpływu na klimat i podatności na zmiany klimatu.

Niezmienione pzoostają listy przedsięwzięć wymagających rozstrzgnięć środowiskowych, choć nieco uszczegółowiono kryteria rozstrzygania, dla których z nich potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływnaia na środowisko. Transpozycja nowej dyrektywy będzie wymagac istotnych zmian w polskim prawie. GDOŚ przygotował już założenia ustawy o zmianie ustawy OOŚ, dokonujące transpozycji znowelizowanej dyrektywy EIA, choć przemycające także inne elementy (np. ograniczenie dostępu organizacji ekologicznych do postępowań środowiskowych).