Na stronie www.curia.eu ogłoszona została opinia prawna Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-461/13. W sprawie tej, dotyczącej uprzystępnienia rzeki Wezery do żeglugi, Trybunał ma odpowiedzieć na pytania sądu niemieckiego o interpretację niektórych elementów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zdaniem Rzecznika:

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) Ramowej Dyrektywy Wodnej należy interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie mają obowiązek, z zastrzeżeniem przyznania odstępstwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa Unii, odmówić zezwolenia na przeprowadzenie przedsięwzięcia, jeżeli albo może ono spowodować pogorszenie stanu części wód powierzchniowych, albo może zagrozić uzyskaniu dobrego stanu wód powierzchniowych lub potencjału ekologicznego lub dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych w dacie przewidzianej w tej dyrektywie.
Rzecznik nie zgodził się tym samym z interpretacją, w myśl której artykuł ten wymaga tylko sporządzenia planów uwzględniających tę zasadę, co jednak mogłoby następnie pozostać nie wdrożone w praktyce. W tej akurat sprawie obecne prawo polskie jest zgodne z opinią Rzecznika, a rząd polski występujący jako interwent w sprawie wspólnie z Komisją Europejską popierał to stanowisko.

Pojęcie "pogorszenia się stanu" znajdujące się w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2000/60 należy interpretować w ten sposób, że oznacza ono negatywne zmiany dotyczące substancji lub elementu jakości wchodzących w skład oceny stanu ekologicznego w rozumieniu załącznika V do tej dyrektywy, bez konieczności, by zmiana ta nieuchronnie wyrażała się w zmianie zaklasyfikowania w rozumieniu tego załącznika. Taka zmiana zaklasyfikowania może jednak mieć miejsce, w przypadku gdy wartość substancji lub elementu jakości spadnie poniżej poziomu odpowiadającego obecnemu zaklasyfikowaniu.
W tym aspekcie rzecznik nie zgodził się z interpretacją (m. in. popieraną przez Polskę i popularną w Polsce), że zabronionym przez dyrektywę "pogorszeniem" jest tylko pogorszenie klasyfikacji stanu wód.

Opinia Rzecznika Generalnego to w procedurze Trybunału propozycja wyroku.

Treść opinii dostępna na www.curia.eu za pomocą wyszukiwarki spraw.